Cảnh báo: API này không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong phiên bản TensorFlow trong tương lai sau khi bản thay thế ổn định.

DataType

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public Final enum DataType

Biểu diễn loại phần tử trong Tensor dưới dạng enum.

Phương thức kế thừa

Giá trị Enum

công khai tĩnh cuối cùng DataType BOOL

Boolean.

công khai tĩnh cuối cùng DataType DOUBLE

Dấu chấm động chính xác kép 64 bit.

công khai tĩnh cuối cùng DataType FLOAT

Dấu chấm động chính xác đơn 32-bit.

công khai tĩnh cuối cùng DataType INT32

Số nguyên có dấu 32 bit.

công khai tĩnh cuối cùng DataType INT64

Số nguyên có dấu 64-bit.

Loại DataType cuối cùng tĩnh công khai STRING

Một chuỗi các byte.

TensorFlow sử dụng kiểu STRING cho một chuỗi byte tùy ý.

công khai tĩnh cuối cùng DataType UINT8

Số nguyên không dấu 8 bit.