Cảnh báo: API này không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong phiên bản TensorFlow trong tương lai sau khi bản thay thế ổn định.

ExecutionEnvironment

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public interface ExecutionEnvironment
Các lớp con gián tiếp đã biết

Định nghĩa một môi trường để tạo và thực hiện TensorFlow Operation s.

Phương thức công khai

trừu tượng OperationBuilder
opBuilder (String loại, String name)
Trả về một người xây dựng để tạo ra một mới Operation .

Phương thức công khai

public abstract OperationBuilder opBuilder (String loại, String name)

Trả về một người xây dựng để tạo ra một mới Operation .

Thông số
kiểu của Hoạt động (tức là, xác định tính toán sẽ được thực hiện)
Tên để tham chiếu đến Hoạt động đã tạo trong phạm vi môi trường này.
Lợi nhuận
  • một OperationBuilder để tạo ra một hoạt động khi build() được gọi. Nếu build() không được gọi, sau đó một số tài nguyên có thể bị rò rỉ.