ExecutionEnvironment

giao diện công cộng Thực thiMôi trường
Các lớp con gián tiếp đã biết

Xác định môi trường để tạo và thực thi Operation TensorFlow.

Phương pháp công khai

trừu tượng OperationBuilder
opBuilder (Loại chuỗi, Tên chuỗi)
Trả về một trình xây dựng để tạo một Operation mới.

Phương pháp công khai

tóm tắt công khai OperationBuilder opBuilder (Loại chuỗi, Tên chuỗi)

Trả về một trình xây dựng để tạo một Operation mới.

Thông số
kiểu của Hoạt động (nghĩa là xác định tính toán sẽ được thực hiện)
tên để chỉ Hoạt động được tạo trong phạm vi môi trường này.
Trả lại