CSVDatasetV2

CSVDatasetV2 คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
CSVDatasetV2 แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขตขอบเขต ชื่อไฟล์ Operand <String>, Operand <String> ประเภทการบีบอัด, Operand <Long> bufferSize, Operand <Boolean> ส่วนหัว, Operand <String> fieldDelim, Operand <Boolean> useQuoteDelim, Operand <String> naValue, Operand <Long > selectCols, Iterable< ตัวดำเนินการ <?>> recordDefaults, ตัวดำเนินการ <Long> ยกเว้น Cols, รายการ < รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CSVDatasetV2 ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

การสร้าง CSVDatasetV2 แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ชื่อไฟล์ Operand <String>, Operand <String> ประเภทการบีบอัด, Operand <Long> bufferSize, Operand <Boolean> ส่วนหัว, Operand <String> fieldDelim, Operand <Boolean> useQuoteDelim, Operand <String> naValue, ตัวดำเนินการ <Long> selectCols, Iterable < ตัวดำเนินการ <?>> recordDefaults, ตัวดำเนินการ <Long> ไม่รวม Cols, รายการ < รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CSVDatasetV2 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ CSVDatasetV2

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()