CacheDatasetV2.Options

CacheDatasetV2.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ CacheDatasetV2

วิธีการสาธารณะ

CacheDatasetV2.ตัวเลือก
ข้อมูลเมตา (ข้อมูลเมตาของสตริง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ข้อมูลเมตา CacheDatasetV2.Options สาธารณะ (ข้อมูลเมตาสตริง)