CollectiveGather.Options

CollectiveGather.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ CollectiveGather

วิธีการสาธารณะ

CollectiveGather.Options
communicationHint (สตริง communicationHint)
CollectiveGather.Options
หมดเวลาวินาที (ลอยหมดเวลาวินาที)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

Public CollectiveGather.Options communicationHint (สตริง communicationHint)

CollectiveGather.Options สาธารณะ หมดเวลาวินาที (ลอยหมดเวลาวินาที)