CollectiveGatherV2

CollectiveGatherV2 คลาสสุดท้ายสาธารณะ

สะสมเทนเซอร์หลายตัวที่มีประเภทและรูปร่างเหมือนกันร่วมกัน

`is_stateless` หมายความว่าแต่ละ op ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมกับ op โดยรวมอื่นๆ ในกรณีนี้ ควรใช้คีย์ที่ไม่ซ้ำกัน ณ รันไทม์ (เช่น `instance_key`) เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยรวม

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ CollectiveGatherV2.ตัวเลือก แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ CollectiveGatherV2

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
CollectiveGatherV2.Options แบบคงที่
communicationHint (สตริง communicationHint)
คง <T ขยายหมายเลข> CollectiveGatherV2 <T>
สร้าง ( ขอบเขตขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Operand <Integer> groupSize, Operand <Integer> groupKey, Operand <Integer> instanceKey, Iterable< Operand <?>> orderingToken, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CollectiveGatherV2 ใหม่
เอาท์พุต <T>
CollectiveGatherV2.Options แบบคงที่
isStateless (บูลีนคือไร้สัญชาติ)
CollectiveGatherV2.Options แบบคงที่
หมดเวลาวินาที (ลอยหมดเวลาวินาที)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

CollectiveGatherV2.Options สาธารณะแบบคงที่ communicationHint (String communicationHint)

CollectiveGatherV2 <T> แบบ คง ที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , อินพุต Operand <T>, Operand <Integer> groupSize, Operand <Integer> groupKey, Operand <Integer> instanceKey, Iterable< Operand <?>> orderingToken, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ CollectiveGatherV2 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ CollectiveGatherV2

ข้อมูล เอาท์พุท สาธารณะ <T> ()

สาธารณะ CollectiveGatherV2.Options isStateless (บูลีน isStateless)

CollectiveGatherV2.Options สาธารณะแบบคงที่ timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)