CollectiveInitializeCommunicator.Options

คลาสคงสาธารณะ CollectiveInitializeCommunicator.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ CollectiveInitializeCommunicator

วิธีการสาธารณะ

CollectiveInitializeCommunicator.Options
communicationHint (สตริง communicationHint)
CollectiveInitializeCommunicator.Options
หมดเวลาวินาที (ลอยหมดเวลาวินาที)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

CollectiveInitializeCommunicator.Options communicationHint สาธารณะ (String communicationHint)

สาธารณะ CollectiveInitializeCommunicator.Options หมดเวลาวินาที (หมดเวลาลอยวินาที)