ConfigureAndInitializeGlobalTPU.Options

คลาสคงที่สาธารณะ ConfigureAndInitializeGlobalTPU.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ConfigureAndInitializeGlobalTPU

วิธีการสาธารณะ

กำหนดค่าและเริ่มต้นGlobalTPU.Options
useTfrtHostRuntime (บูลีน useTfrtHostRuntime)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ ConfigureAndInitializeGlobalTPU.Options useTfrtHostRuntime (บูลีน useTfrtHostRuntime)