CudnnRNNBackpropV3.Options

सार्वजनिक स्थैतिक वर्ग CudnnRNNBackpropV3.Options

CudnnRNNBackpropV3 के लिए वैकल्पिक विशेषताएँ

सार्वजनिक तरीके

CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
दिशा (स्ट्रिंग दिशा)
CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
ड्रॉपआउट (फ्लोट ड्रॉपआउट)
CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
इनपुटमोड (स्ट्रिंग इनपुटमोड)
CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
numProj (लंबा numProj)
CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
आरएनएनमोड (स्ट्रिंग आरएनएनमोड)
CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
बीज (लंबा बीज)
CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
बीज2 (लंबा बीज2)
CudnnRNNBackpropV3.विकल्प
टाइममेजर (बूलियन टाइममेजर)

विरासत में मिली विधियाँ

सार्वजनिक तरीके

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3.विकल्प दिशा (स्ट्रिंग दिशा)

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3.ऑप्शंस ड्रॉपआउट (फ्लोट ड्रॉपआउट)

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3 .ऑप्शंस इनपुटमोड (स्ट्रिंग इनपुटमोड)

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3.Options numProj (लंबा numProj)

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3.Options rnnMode (स्ट्रिंग rnnMode)

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3.ऑप्शंस बीज (लंबा बीज)

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3 .ऑप्शंस सीड2 (लंबा सीड2)

सार्वजनिक CudnnRNNBackpropV3 .ऑप्शंस टाइममेजर (बूलियन टाइममेजर)