DatasetToGraphV2.Options

DatasetToGraphV2.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ DatasetToGraphV2

วิธีการสาธารณะ

DatasetToGraphV2.Options
externalStatePolicy (externalStatePolicy แบบยาว)
DatasetToGraphV2.Options
stripDeviceAssignment (บูลีน stripDeviceAssignment)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

DatasetToGraphV2.Options สาธารณะ externalStatePolicy (Long externalStatePolicy)

สาธารณะ DatasetToGraphV2.Options stripDeviceAssignment (Boolean stripDeviceAssignment)