DecodePaddedRaw.Options

DecodePaddedRaw.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ DecodePaddedRaw

วิธีการสาธารณะ

DecodePaddedRaw.ตัวเลือก
littleEndian (บูลีน littleEndian)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

DecodePaddedRaw.Options สาธารณะ littleEndian (บูลีน littleEndian)

พารามิเตอร์
ลิตเติ้ลเอนเดียน อินพุต `input_bytes` อยู่ในลำดับ little-endian หรือไม่ ละเว้นค่า `out_type` ที่จัดเก็บไว้ในไบต์เดียว เช่น `uint8`