Empty.Options

คลาสคงสาธารณะ Empty.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Empty

วิธีการสาธารณะ

ว่างเปล่า.ตัวเลือก
init (เริ่มต้นบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ Empty.Options init (เริ่มต้นบูลีน)

พารามิเตอร์
ในนั้น หากเป็น True ให้เตรียมใช้งานเทนเซอร์ที่ส่งคืนด้วยค่าเริ่มต้นเป็น dtype มิฉะนั้น การนำไปปฏิบัตินั้นฟรีที่จะไม่เริ่มต้นเนื้อหาของเทนเซอร์