EuclideanNorm.Options

คลาสคงที่สาธารณะ EuclideanNorm.Options

คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ EuclideanNorm

วิธีการสาธารณะ

ยูคลิดนอร์ม.ตัวเลือก
KeepDims (บูลีน KeepDims)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ EuclideanNorm.Options KeepDims (Boolean KeepDims)

พารามิเตอร์
เก็บ Dims หากเป็นจริง ให้คงขนาดที่ลดลงโดยมีความยาว 1