Mutex.Options

Mutex.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Mutex

วิธีการสาธารณะ

Mutex.ตัวเลือก
คอนเทนเนอร์ (คอนเทนเนอร์สตริง)
Mutex.ตัวเลือก
sharedName (สตริง ชื่อที่ใช้ร่วมกัน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

คอนเทนเนอร์ Mutex.Options สาธารณะ (คอนเทนเนอร์ String)

พารามิเตอร์
คอนเทนเนอร์ หากไม่ว่างเปล่า ตัวแปรนี้จะถูกวางไว้ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้น จะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น

Mutex.Options สาธารณะ sharedName (สตริง sharedName)

พารามิเตอร์
ชื่อที่ใช้ร่วมกัน หากไม่ว่างเปล่า ตัวแปรนี้จะถูกตั้งชื่อในที่เก็บข้อมูลที่กำหนดด้วย shared_name นี้ มิฉะนั้น จะใช้ชื่อโหนดแทน