OneHot.Options

OneHot.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ OneHot

วิธีการสาธารณะ

OneHot.ตัวเลือก
แกน (แกนยาว)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

แกน OneHot.Options สาธารณะ (แกนยาว)

พารามิเตอร์
แกน แกนที่จะเติม (ค่าเริ่มต้น: -1 ซึ่งเป็นแกนในสุดใหม่)