Prelinearize.Options

Prelinearize.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای Prelinearize

روش های عمومی

Prelinearize.Options
طرح (فهرست <طولانی> طرح)
Prelinearize.Options
شکل ( شکل شکل)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی Prelinearize.Options طرح (فهرست <طولانی> طرح)

مولفه های
چیدمان برداری که طرح درخواستی را به ترتیب مینور به بزرگ نگه می دارد. اگر یک ویژگی layout ارسال شود اما مقادیر آن همه -1 باشد، طرح بندی توسط عملیات infeed محاسبه می شود.

عمومی Prelinearize.Options شکل ( شکل شکل)

مولفه های
شکل شکل تانسور.