PrelinearizeTuple.Options

PrelinearizeTuple.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ PrelinearizeTuple

วิธีการสาธารณะ

PrelinearizeTuple.Options
เค้าโครง (รายการ <Long> เค้าโครง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เค้าโครง PrelinearizeTuple.Options สาธารณะ (เค้าโครงรายการ <Long>)

พารามิเตอร์
เค้าโครง เวกเตอร์ที่เก็บเค้าโครงที่ร้องขอในลำดับรองไปหลักสำหรับรูปร่างทูเพิลทั้งหมดตามลำดับที่รูปร่างปรากฏในอินพุต "รูปร่าง" องค์ประกอบโครงร่างสำหรับรูปร่างย่อยสามารถตั้งค่าเป็น -1 ได้ ซึ่งในกรณีนี้โครงร่างที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณโดยการป้อนเข้า