PrelinearizeTuple.Options

PrelinearizeTuple.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای PrelinearizeTuple

روش های عمومی

PrelinearizeTuple.Options
طرح بندی (فهرست <طولانی> طرح بندی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی PrelinearizeTuple.Options طرح بندی (فهرست <طولانی> طرح بندی)

مولفه های
طرح بندی ها برداری که طرح درخواستی را به ترتیب مینور به بزرگ برای تمام اشکال تاپیک به ترتیب ظاهر شدن اشکال در ورودی "شکل" نگه می دارد. عناصر چیدمان برای یک شکل فرعی را می توان روی -1 تنظیم کرد که در این صورت چیدمان مربوطه توسط عملیات ورودی محاسبه می شود.