RegisterDataset.Options

RegisterDataset.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ RegisterDataset

วิธีการสาธารณะ

ลงทะเบียนชุดข้อมูลตัวเลือก
elementSpec (สตริง elementSpec)
ลงทะเบียนชุดข้อมูลตัวเลือก
ข้อมูลเมตา (ข้อมูลเมตาของสตริง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

RegisterDataset.Options สาธารณะ elementSpec (สตริง elementSpec)

เมตาดาต้า RegisterDataset.Options สาธารณะ (เมตาดาต้าสตริง)