RegisterDatasetV2.Options

RegisterDatasetV2.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ RegisterDatasetV2

วิธีการสาธารณะ

ลงทะเบียน DatasetV2.Options
elementSpec (สตริง elementSpec)
ลงทะเบียน DatasetV2.Options
ข้อมูลเมตา (ข้อมูลเมตาของสตริง)
ลงทะเบียน DatasetV2.Options
RequestDatasetId (สตริงที่ร้องขอ DatasetId)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

RegisterDatasetV2.Options สาธารณะ elementSpec (สตริง elementSpec)

ข้อมูลเมตา RegisterDatasetV2.Options สาธารณะ (ข้อมูลเมตาของสตริง)

RegisterDatasetV2.Options สาธารณะ ที่ร้องขอ DatasetId (สตริงที่ร้องขอ DatasetId)