RiscLogicalOr

RiscLogicalOr คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <บูลีน>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
RiscLogicalOr แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <บูลีน> x ตัวดำเนินการ <บูลีน> y)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RiscLogicalOr ใหม่
เอาต์พุต <บูลีน>
ซี ()

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <บูลีน> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

RiscLogicalOr คงที่สาธารณะ หรือสร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <บูลีน> x ตัวดำเนินการ <บูลีน> y)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RiscLogicalOr ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ RiscLogicalOr

เอาท์ พุท สาธารณะ <บูลีน> z ()