RiscReverse

RiscReverse คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T ขยายหมายเลข U ขยายหมายเลข> RiscReverse <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <T> เทนเซอร์, แกนตัว ถูกดำเนินการ <U>)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RiscReverse ใหม่
เอาท์พุต <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง RiscReverse <T> แบบคงที่สาธารณะ ( ขอบเขตขอบเขต , ตัวดำเนินการ <T> เทนเซอร์, แกนตัว ดำเนินการ <U>)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RiscReverse ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของ RiscReverse

เอาท์พุท สาธารณะ <T> เอาท์พุท ()