ScaleAndTranslate.Options

ScaleAndTranslate.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ScaleAndTranslate

วิธีการสาธารณะ

ScaleAndTranslate ตัวเลือก
แอนตินาม (แอนตินามแบบบูลีน)
ScaleAndTranslate ตัวเลือก
kernelType (สตริง kernelType)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ ScaleAndTranslate.Options antialias (antialias บูลีน)

ScaleAndTranslate.Options สาธารณะ kernelType (String kernelType)