ScatterMin.Options

ScatterMin.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ScatterMin

วิธีการสาธารณะ

ScatterMin.ตัวเลือก
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ ScatterMin.Options useLocking (useLocking บูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น True การอัปเดตจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง