ScatterMul.Options

ScatterMul.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای ScatterMul

روش های عمومی

ScatterMul.Options
useLocking (بولی useLocking)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی ScatterMul.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، عملیات با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.