ScatterMul.Options

کلاس استاتیک عمومی ScatterMul.Options

ویژگی های اختیاری برای ScatterMul

روش های عمومی

ScatterMul.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی ScatterMul.Options useLocking (useLocking بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، عملیات با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.