ScatterNdAdd.Options

ScatterNdAdd.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای ScatterNdAdd

روش های عمومی

ScatterNdAdd.Options
useLocking (بولی useLocking)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی ScatterNdAdd.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن یک بوول اختیاری پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.