ScatterSub.Options

ScatterSub.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ScatterSub

วิธีการสาธารณะ

ScatterSub.ตัวเลือก
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ ScatterSub.Options useLocking (useLocking บูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค ถ้าเป็นจริง การลบจะถูกป้องกันด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง