Stack.Options

Stack.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Stack

วิธีการสาธารณะ

สแต็คตัวเลือก
แกน (แกนยาว)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

แกน Stack.Options สาธารณะ (แกนยาว)

พารามิเตอร์
แกน ขนาดตามที่จะแพ็ค ค่าลบจะล้อมรอบ ดังนั้นช่วงที่ถูกต้องคือ `[-(R+1), R+1)`