StatelessRandomGammaV3

คลาสสุดท้ายสาธารณะ StatelessRandomGammaV3

ส่งออกตัวเลขสุ่มเทียมที่กำหนดขึ้นจากการแจกแจงแกมมา

ส่งออกค่าสุ่มจากการแจกแจงแกมมา

เอาต์พุตเป็นฟังก์ชันที่กำหนดขึ้นของอินพุต

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <U>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <U ขยายหมายเลข, T ขยายหมายเลข> StatelessRandomGammaV3 <U>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต รูปร่าง ตัวดำเนินการ <T> ตัวดำเนินการ <?> คีย์ ตัวดำเนินการ <?> ตัวนับ ตัวดำเนินการ <Integer> alg ตัวดำเนินการ <U> อัลฟา)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ StatelessRandomGammaV3 ใหม่
เอาท์พุต <U>
เอาท์พุท ()
ค่าสุ่มที่มีรูปร่างที่ระบุ

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <U> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สาธารณะคงที่ StatelessRandomGammaV3 <U> สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , รูปร่าง ตัวถูกดำเนินการ <T>, ตัวถูกดำเนินการ <?> คีย์, ตัวดำเนินการ <?> ตัวนับ, ตัวดำเนินการ <Integer> alg, ตัวถูกดำเนินการ <U> อัลฟา)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ StatelessRandomGammaV3 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
รูปร่าง รูปร่างของเอาท์พุตเทนเซอร์
สำคัญ คีย์สำหรับอัลกอริทึม RNG แบบเคาน์เตอร์ (รูปร่าง uint64[1])
เคาน์เตอร์ ตัวนับเริ่มต้นสำหรับอัลกอริทึม RNG ที่ใช้ตัวนับ (รูปร่าง uint64[2] หรือ uint64[1] ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึม) หากให้เวกเตอร์ที่ใหญ่กว่า จะมีการใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นทางด้านซ้ายเท่านั้น (เช่น [:N])
อัลจี อัลกอริทึม RNG (รูปร่าง int32[])
อัลฟ่า ความเข้มข้นของการกระจายแกมมา รูปร่างต้องตรงกับขนาดด้านขวาสุดของ "รูปร่าง"
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ StatelessRandomGammaV3

เอาท์พุท สาธารณะ <U> เอาท์พุท ()

ค่าสุ่มที่มีรูปร่างที่ระบุ