StringLower.Options

StringLower.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ StringLower

วิธีการสาธารณะ

StringLower.ตัวเลือก
การเข้ารหัส (การเข้ารหัสสตริง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

การเข้ารหัส StringLower.Options สาธารณะ (การเข้ารหัสสตริง)

พารามิเตอร์
การเข้ารหัส การเข้ารหัสอักขระของ 'อินพุต' ค่าที่อนุญาตคือ '' และ 'utf-8' ค่า '' ถูกตีความว่าเป็น ASCII