ThreadPoolDataset

ThreadPoolDataset คลาสสุดท้ายสาธารณะ

สร้างชุดข้อมูลที่ใช้พูลเธรดที่กำหนดเองเพื่อคำนวณ `input_dataset`

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
ThreadPoolDataset แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> inputDataset ตัวถูกดำเนินการ <?> threadPool รายการ<Class<?>> ประเภทเอาต์พุต รายการ< รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ThreadPoolDataset ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง ThreadPoolDataset สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> ชุดข้อมูลอินพุต, ตัวดำเนินการ <?> threadPool, รายการ <Class<?>> ประเภทเอาต์พุต, รายการ < รูปร่าง > รูปร่างเอาต์พุต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ThreadPoolDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
threadPool ทรัพยากรที่ผลิตโดย ThreadPoolHandle op
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ThreadPoolDataset

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()