ThreadPoolHandle.Options

ThreadPoolHandle.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ThreadPoolHandle

วิธีการสาธารณะ

ThreadPoolHandle ตัวเลือก
คอนเทนเนอร์ (คอนเทนเนอร์สตริง)
ThreadPoolHandle ตัวเลือก
maxIntraOpParallelism (ยาว maxIntraOpParallelism)
ThreadPoolHandle ตัวเลือก
sharedName (สตริง ชื่อที่ใช้ร่วมกัน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

คอนเทนเนอร์ ThreadPoolHandle.Options สาธารณะ (คอนเทนเนอร์สตริง)

ThreadPoolHandle.Options สาธารณะ maxIntraOpParallelism (ยาว maxIntraOpParallelism)

พารามิเตอร์
maxIntraOpParallelism ระดับสูงสุดของความขนานที่จะใช้ภายในการดำเนินการที่ดำเนินการบนเธรดพูลนี้

ThreadPoolHandle.Options สาธารณะ sharedName (สตริง sharedName)