TridiagonalSolve.Options

TridiagonalSolve.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะทางเลือกสำหรับ TridiagonalSolve

วิธีการสาธารณะ

TridiagonalSolve.Options
การ Pivoting บางส่วน (Boolean Pivoting บางส่วน)
TridiagonalSolve.Options
perturbSingular (บูลีนรบกวนSingular)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

TridiagonalSolve.Options สาธารณะ PartialPivoting (บูลีน PartialPivoting)

พารามิเตอร์
การหมุนบางส่วน ไม่ว่าจะใช้การหมุนรอบบางส่วนหรือไม่ การหมุนบางส่วนทำให้ขั้นตอนมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ช้าลง

TridiagonalSolve.Options สาธารณะ perturbSingular (บูลีน perturbSingular)