UniformDequantize.Options

สาธารณะคงคลาส UniformDequantize.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ UniformDequantize

วิธีการสาธารณะ

ชุดลดปริมาณตัวเลือก
แกนเชิงปริมาณ (แกนเชิงปริมาณยาว)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ UniformDequantize.Options quantizationAxis (Long quantizationAxis)

พารามิเตอร์
การหาปริมาณแกน ระบุดัชนีขนาดของเทนเซอร์ที่ใช้การหาปริมาณต่อแกนสำหรับชิ้นตามขนาดนั้น หากตั้งค่าเป็น -1 (ค่าเริ่มต้น) จะบ่งชี้ถึงการหาปริมาณต่อเทนเซอร์ มิฉะนั้นจะต้องตั้งค่าให้อยู่ในช่วง [0, input.dims())