هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

UniformQuantizedDotHybrid.Options

کلاس استاتیک عمومی UniformQuantizedDotHybrid.Options

ویژگی های اختیاری برای UniformQuantizedDotHybrid

روش های عمومی

UniformQuantizedDotHybrid.Options
rhsQuantizationAxis (Long rhsQuantizationAxis)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی UniformQuantizedDotHybrid.Options rhsQuantizationAxis (Long rhsQuantizationAxis)

مولفه های
rhsQuantizationAxis شاخص بعد تانسور را نشان می دهد که در آن کوانتیزاسیون هر محور برای برش های امتداد آن بعد اعمال می شود. اگر روی -1 تنظیم شود (پیش‌فرض)، این نشان‌دهنده کوانتیزاسیون هر تانسور است. برای عملیات نقطه‌ای، فقط کوانتیزاسیون هر تانسور یا کوانتیزاسیون هر کانال در امتداد بعد 1 پشتیبانی می‌شود. بنابراین، این ویژگی باید روی -1 یا 1 تنظیم شود. سایر مقادیر رد می شوند.