UnwrapDatasetVariant

UnwrapDatasetVariant คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
UnwrapDatasetVariant แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> inputHandle)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ UnwrapDatasetVariant ใหม่
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง UnwrapDatasetVariant แบบคงที่สาธารณะ ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> inputHandle)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ UnwrapDatasetVariant ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ UnwrapDatasetVariant

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> outputHandle ()