Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Gotowe modele kratowe TF

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Gotowe modele to szybkie i łatwe sposoby budowania instancji TFL tf.keras.model dla typowych przypadków użycia. Ten przewodnik przedstawia kroki potrzebne do skonstruowania gotowego modelu TFL i wytrenowania / przetestowania go.

Ustawiać

Instalowanie pakietu TF Lattice:


!pip install -q tensorflow-lattice pydot

Importowanie wymaganych pakietów:

import tensorflow as tf

import copy
import logging
import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
logging.disable(sys.maxsize)

Pobieranie zestawu danych UCI Statlog (Heart):

csv_file = tf.keras.utils.get_file(
  'heart.csv', 'http://storage.googleapis.com/applied-dl/heart.csv')
df = pd.read_csv(csv_file)
train_size = int(len(df) * 0.8)
train_dataframe = df[:train_size]
test_dataframe = df[train_size:]
df.head()

Wyodrębnij i przekonwertuj elementy i etykiety na tensory:

# Features:
# - age
# - sex
# - cp    chest pain type (4 values)
# - trestbps resting blood pressure
# - chol   serum cholestoral in mg/dl
# - fbs    fasting blood sugar > 120 mg/dl
# - restecg  resting electrocardiographic results (values 0,1,2)
# - thalach  maximum heart rate achieved
# - exang   exercise induced angina
# - oldpeak  ST depression induced by exercise relative to rest
# - slope   the slope of the peak exercise ST segment
# - ca    number of major vessels (0-3) colored by flourosopy
# - thal   3 = normal; 6 = fixed defect; 7 = reversable defect
#
# This ordering of feature names will be the exact same order that we construct
# our model to expect.
feature_names = [
  'age', 'sex', 'cp', 'chol', 'fbs', 'trestbps', 'thalach', 'restecg',
  'exang', 'oldpeak', 'slope', 'ca', 'thal'
]
feature_name_indices = {name: index for index, name in enumerate(feature_names)}
# This is the vocab list and mapping we will use for the 'thal' categorical
# feature.
thal_vocab_list = ['normal', 'fixed', 'reversible']
thal_map = {category: i for i, category in enumerate(thal_vocab_list)}
# Custom function for converting thal categories to buckets
def convert_thal_features(thal_features):
 # Note that two examples in the test set are already converted.
 return np.array([
   thal_map[feature] if feature in thal_vocab_list else feature
   for feature in thal_features
 ])


# Custom function for extracting each feature.
def extract_features(dataframe,
           label_name='target',
           feature_names=feature_names):
 features = []
 for feature_name in feature_names:
  if feature_name == 'thal':
   features.append(
     convert_thal_features(dataframe[feature_name].values).astype(float))
  else:
   features.append(dataframe[feature_name].values.astype(float))
 labels = dataframe[label_name].values.astype(float)
 return features, labels
train_xs, train_ys = extract_features(train_dataframe)
test_xs, test_ys = extract_features(test_dataframe)
# Let's define our label minimum and maximum.
min_label, max_label = float(np.min(train_ys)), float(np.max(train_ys))
# Our lattice models may have predictions above 1.0 due to numerical errors.
# We can subtract this small epsilon value from our output_max to make sure we
# do not predict values outside of our label bound.
numerical_error_epsilon = 1e-5

Ustawianie wartości domyślnych używanych do treningu w tym przewodniku:

LEARNING_RATE = 0.01
BATCH_SIZE = 128
NUM_EPOCHS = 500
PREFITTING_NUM_EPOCHS = 10

Konfiguracje funkcji

Kalibracja funkcji i konfiguracje dla poszczególnych funkcji są ustawiane za pomocą tfl.configs.FeatureConfig . Konfiguracje funkcji obejmują ograniczenia monotoniczności, regularyzację poszczególnych funkcji (patrz tfl.configs.RegularizerConfig ) i rozmiary krat dla modeli kratowych.

Zauważ, że musimy w pełni określić konfigurację funkcji dla każdej funkcji, którą nasz model ma rozpoznawać. W przeciwnym razie model nie będzie miał możliwości dowiedzenia się, że taka funkcja istnieje.

Oblicz kwantyle

Chociaż domyślnym ustawieniem dla pwl_calibration_input_keypoints w tfl.configs.FeatureConfig jest „kwantyle”, dla gotowych modeli musimy ręcznie zdefiniować wejściowe punkty kluczowe. Aby to zrobić, najpierw definiujemy naszą własną funkcję pomocniczą do obliczania kwantyli.

def compute_quantiles(features,
           num_keypoints=10,
           clip_min=None,
           clip_max=None,
           missing_value=None):
 # Clip min and max if desired.
 if clip_min is not None:
  features = np.maximum(features, clip_min)
  features = np.append(features, clip_min)
 if clip_max is not None:
  features = np.minimum(features, clip_max)
  features = np.append(features, clip_max)
 # Make features unique.
 unique_features = np.unique(features)
 # Remove missing values if specified.
 if missing_value is not None:
  unique_features = np.delete(unique_features,
                np.where(unique_features == missing_value))
 # Compute and return quantiles over unique non-missing feature values.
 return np.quantile(
   unique_features,
   np.linspace(0., 1., num=num_keypoints),
   interpolation='nearest').astype(float)

Definiowanie naszych konfiguracji funkcji

Teraz, gdy możemy obliczyć nasze kwantyle, definiujemy konfigurację funkcji dla każdej funkcji, którą nasz model ma przyjąć jako dane wejściowe.

# Feature configs are used to specify how each feature is calibrated and used.
feature_configs = [
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='age',
    lattice_size=3,
    monotonicity='increasing',
    # We must set the keypoints manually.
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      train_xs[feature_name_indices['age']],
      num_keypoints=5,
      clip_max=100),
    # Per feature regularization.
    regularizer_configs=[
      tfl.configs.RegularizerConfig(name='calib_wrinkle', l2=0.1),
    ],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='sex',
    num_buckets=2,
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='cp',
    monotonicity='increasing',
    # Keypoints that are uniformly spaced.
    pwl_calibration_num_keypoints=4,
    pwl_calibration_input_keypoints=np.linspace(
      np.min(train_xs[feature_name_indices['cp']]),
      np.max(train_xs[feature_name_indices['cp']]),
      num=4),
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='chol',
    monotonicity='increasing',
    # Explicit input keypoints initialization.
    pwl_calibration_input_keypoints=[126.0, 210.0, 247.0, 286.0, 564.0],
    # Calibration can be forced to span the full output range by clamping.
    pwl_calibration_clamp_min=True,
    pwl_calibration_clamp_max=True,
    # Per feature regularization.
    regularizer_configs=[
      tfl.configs.RegularizerConfig(name='calib_hessian', l2=1e-4),
    ],
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='fbs',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1)
    monotonicity=[(0, 1)],
    num_buckets=2,
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='trestbps',
    monotonicity='decreasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      train_xs[feature_name_indices['trestbps']], num_keypoints=5),
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='thalach',
    monotonicity='decreasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      train_xs[feature_name_indices['thalach']], num_keypoints=5),
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='restecg',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1), output(0) <= output(2)
    monotonicity=[(0, 1), (0, 2)],
    num_buckets=3,
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='exang',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1)
    monotonicity=[(0, 1)],
    num_buckets=2,
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='oldpeak',
    monotonicity='increasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=5,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      train_xs[feature_name_indices['oldpeak']], num_keypoints=5),
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='slope',
    # Partial monotonicity: output(0) <= output(1), output(1) <= output(2)
    monotonicity=[(0, 1), (1, 2)],
    num_buckets=3,
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='ca',
    monotonicity='increasing',
    pwl_calibration_num_keypoints=4,
    pwl_calibration_input_keypoints=compute_quantiles(
      train_xs[feature_name_indices['ca']], num_keypoints=4),
  ),
  tfl.configs.FeatureConfig(
    name='thal',
    # Partial monotonicity:
    # output(normal) <= output(fixed)
    # output(normal) <= output(reversible)
    monotonicity=[('normal', 'fixed'), ('normal', 'reversible')],
    num_buckets=3,
    # We must specify the vocabulary list in order to later set the
    # monotonicities since we used names and not indices.
    vocabulary_list=thal_vocab_list,
  ),
]

Następnie musimy upewnić się, że poprawnie ustawiliśmy monotonię dla funkcji, w których używaliśmy niestandardowego słownictwa (takiego jak „thal” powyżej).

tfl.premade_lib.set_categorical_monotonicities(feature_configs)

Kalibrowany model liniowy

Aby skonstruować gotowy model TFL, najpierw utwórz konfigurację modelu z tfl.configs . Skalibrowany model liniowy jest konstruowany przy użyciu tfl.configs.CalibratedLinearConfig . Stosuje odcinkowo-liniową i kategorialną kalibrację cech wejściowych, po której następuje kombinacja liniowa i opcjonalna wyjściowa kalibracja odcinkowo-liniowa. Podczas korzystania z kalibracji wyjściowej lub gdy określone są granice wyjściowe, warstwa liniowa zastosuje uśrednienie ważone na skalibrowanych wejściach.

Ten przykład tworzy skalibrowany model liniowy dla pierwszych 5 elementów.

# Model config defines the model structure for the premade model.
linear_model_config = tfl.configs.CalibratedLinearConfig(
  feature_configs=feature_configs[:5],
  use_bias=True,
  # We must set the output min and max to that of the label.
  output_min=min_label,
  output_max=max_label,
  output_calibration=True,
  output_calibration_num_keypoints=10,
  output_initialization=np.linspace(min_label, max_label, num=10),
  regularizer_configs=[
    # Regularizer for the output calibrator.
    tfl.configs.RegularizerConfig(name='output_calib_hessian', l2=1e-4),
  ])
# A CalibratedLinear premade model constructed from the given model config.
linear_model = tfl.premade.CalibratedLinear(linear_model_config)
# Let's plot our model.
tf.keras.utils.plot_model(linear_model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

Teraz, podobnie jak w przypadku każdego innego tf.keras.Model , kompilujemy i dopasowujemy model do naszych danych.

linear_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(),
  metrics=[tf.keras.metrics.AUC()],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
linear_model.fit(
  train_xs, train_ys, epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=False)
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fd5c079a1d0>

Po przeszkoleniu naszego modelu możemy go ocenić na naszym zestawie testowym.

print('Test Set Evaluation...')
print(linear_model.evaluate(test_xs, test_ys))
Test Set Evaluation...
2/2 [==============================] - 0s 1ms/step - loss: 0.4644 - auc: 0.8459
[0.46442732214927673, 0.8458647131919861]

Kalibrowany model kratowy

Skalibrowany model sieci jest konstruowany przy użyciu tfl.configs.CalibratedLatticeConfig . Skalibrowany model sieciowy stosuje odcinkowo-liniową i kategorialną kalibrację elementów wejściowych, po której następuje model sieciowy i opcjonalna wyjściowa kalibracja odcinkowo-liniowa.

Ten przykład tworzy skalibrowany model sieciowy dla pierwszych 5 elementów.

# This is a calibrated lattice model: inputs are calibrated, then combined
# non-linearly using a lattice layer.
lattice_model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeConfig(
  feature_configs=feature_configs[:5],
  output_min=min_label,
  output_max=max_label - numerical_error_epsilon,
  output_initialization=[min_label, max_label],
  regularizer_configs=[
    # Torsion regularizer applied to the lattice to make it more linear.
    tfl.configs.RegularizerConfig(name='torsion', l2=1e-2),
    # Globally defined calibration regularizer is applied to all features.
    tfl.configs.RegularizerConfig(name='calib_hessian', l2=1e-2),
  ])
# A CalibratedLattice premade model constructed from the given model config.
lattice_model = tfl.premade.CalibratedLattice(lattice_model_config)
# Let's plot our model.
tf.keras.utils.plot_model(lattice_model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

Tak jak poprzednio, kompilujemy, dopasowujemy i oceniamy nasz model.

lattice_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(),
  metrics=[tf.keras.metrics.AUC()],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
lattice_model.fit(
  train_xs, train_ys, epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=False)
print('Test Set Evaluation...')
print(lattice_model.evaluate(test_xs, test_ys))
Test Set Evaluation...
2/2 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.4789 - auc_1: 0.8409
[0.4789487421512604, 0.8408521413803101]

Calibrated Lattice Ensemble Model

Gdy liczba elementów jest duża, można użyć modelu zespolonego, który tworzy wiele mniejszych kratek dla podzbiorów elementów i uśrednia ich wydajność zamiast tworzyć tylko jedną ogromną sieć. Modele kratownic zespolonych są konstruowane przy użyciu tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig . Skalibrowany model zespołu sieci kratowej stosuje odcinkowo-liniową i kategorialną kalibrację elementu wejściowego, a następnie zestaw modeli kratowych i opcjonalną wyjściową kalibrację odcinkowo-liniową.

Wyraźna inicjalizacja zespołu kratownicy

Jeśli już wiesz, które podzbiory obiektów chcesz wprowadzić do swoich kratownic, możesz jawnie ustawić kraty za pomocą nazw elementów. Ten przykład tworzy skalibrowany model zespołu kratownicy z 5 kratami i 3 elementami na kratownicę.

# This is a calibrated lattice ensemble model: inputs are calibrated, then
# combined non-linearly and averaged using multiple lattice layers.
explicit_ensemble_model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  lattices=[['trestbps', 'chol', 'ca'], ['fbs', 'restecg', 'thal'],
       ['fbs', 'cp', 'oldpeak'], ['exang', 'slope', 'thalach'],
       ['restecg', 'age', 'sex']],
  num_lattices=5,
  lattice_rank=3,
  output_min=min_label,
  output_max=max_label - numerical_error_epsilon,
  output_initialization=[min_label, max_label])
# A CalibratedLatticeEnsemble premade model constructed from the given
# model config.
explicit_ensemble_model = tfl.premade.CalibratedLatticeEnsemble(
  explicit_ensemble_model_config)
# Let's plot our model.
tf.keras.utils.plot_model(
  explicit_ensemble_model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

Tak jak poprzednio, kompilujemy, dopasowujemy i oceniamy nasz model.

explicit_ensemble_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(),
  metrics=[tf.keras.metrics.AUC()],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
explicit_ensemble_model.fit(
  train_xs, train_ys, epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=False)
print('Test Set Evaluation...')
print(explicit_ensemble_model.evaluate(test_xs, test_ys))
Test Set Evaluation...
2/2 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.4373 - auc_2: 0.8615
[0.437343567609787, 0.8615288734436035]

Random Lattice Ensemble

Jeśli nie masz pewności, które podzbiory obiektów należy wprowadzić do sieci, inną opcją jest użycie losowych podzbiorów cech dla każdej kraty. W tym przykładzie tworzony jest skalibrowany model zespołu kratownicy z 5 kratami i 3 elementami na kratownicę.

# This is a calibrated lattice ensemble model: inputs are calibrated, then
# combined non-linearly and averaged using multiple lattice layers.
random_ensemble_model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  lattices='random',
  num_lattices=5,
  lattice_rank=3,
  output_min=min_label,
  output_max=max_label - numerical_error_epsilon,
  output_initialization=[min_label, max_label],
  random_seed=42)
# Now we must set the random lattice structure and construct the model.
tfl.premade_lib.set_random_lattice_ensemble(random_ensemble_model_config)
# A CalibratedLatticeEnsemble premade model constructed from the given
# model config.
random_ensemble_model = tfl.premade.CalibratedLatticeEnsemble(
  random_ensemble_model_config)
# Let's plot our model.
tf.keras.utils.plot_model(
  random_ensemble_model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

Tak jak poprzednio, kompilujemy, dopasowujemy i oceniamy nasz model.

random_ensemble_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(),
  metrics=[tf.keras.metrics.AUC()],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
random_ensemble_model.fit(
  train_xs, train_ys, epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=False)
print('Test Set Evaluation...')
print(random_ensemble_model.evaluate(test_xs, test_ys))
Test Set Evaluation...
2/2 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.4034 - auc_3: 0.9223
[0.40344616770744324, 0.9223057627677917]

Zespół krat losowych warstwy RTL

Używając losowego zespołu kratownicy, można określić, że model używa pojedynczej warstwy tfl.layers.RTL . Zwracamy uwagę, że tfl.layers.RTL obsługuje tylko ograniczenia monotoniczności i musi mieć ten sam rozmiar siatki dla wszystkich funkcji i bez regularyzacji dla poszczególnych cech. Zwróć uwagę, że użycie warstwy tfl.layers.RTL umożliwia skalowanie do znacznie większych tfl.layers.Lattice niż używanie oddzielnych instancji tfl.layers.Lattice .

Ten przykład tworzy skalibrowany model zespołu kratownicy z 5 kratami i 3 elementami na kratownicę.

# Make sure our feature configs have the same lattice size, no per-feature
# regularization, and only monotonicity constraints.
rtl_layer_feature_configs = copy.deepcopy(feature_configs)
for feature_config in rtl_layer_feature_configs:
 feature_config.lattice_size = 2
 feature_config.unimodality = 'none'
 feature_config.reflects_trust_in = None
 feature_config.dominates = None
 feature_config.regularizer_configs = None
# This is a calibrated lattice ensemble model: inputs are calibrated, then
# combined non-linearly and averaged using multiple lattice layers.
rtl_layer_ensemble_model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig(
  feature_configs=rtl_layer_feature_configs,
  lattices='rtl_layer',
  num_lattices=5,
  lattice_rank=3,
  output_min=min_label,
  output_max=max_label - numerical_error_epsilon,
  output_initialization=[min_label, max_label],
  random_seed=42)
# A CalibratedLatticeEnsemble premade model constructed from the given
# model config. Note that we do not have to specify the lattices by calling
# a helper function (like before with random) because the RTL Layer will take
# care of that for us.
rtl_layer_ensemble_model = tfl.premade.CalibratedLatticeEnsemble(
  rtl_layer_ensemble_model_config)
# Let's plot our model.
tf.keras.utils.plot_model(
  rtl_layer_ensemble_model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

Tak jak poprzednio, kompilujemy, dopasowujemy i oceniamy nasz model.

rtl_layer_ensemble_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(),
  metrics=[tf.keras.metrics.AUC()],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
rtl_layer_ensemble_model.fit(
  train_xs, train_ys, epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=False)
print('Test Set Evaluation...')
print(rtl_layer_ensemble_model.evaluate(test_xs, test_ys))
Test Set Evaluation...
2/2 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.4287 - auc_4: 0.8684
[0.42873889207839966, 0.8684210777282715]

Zespół kraty Crystals

Premade zapewnia również heurystyczny algorytm porządkowania cech, zwany kryształami . Aby użyć algorytmu Kryształy, najpierw trenujemy model prefitting, który szacuje parami interakcje cech. Następnie układamy ostateczny zbiór w taki sposób, aby elementy z bardziej nieliniowymi interakcjami znajdowały się w tych samych kratach.

Biblioteka Premade oferuje funkcje pomocnicze do tworzenia konfiguracji modelu prefitting i wyodrębniania struktury kryształów. Zauważ, że model prefitting nie musi być w pełni wytrenowany, więc kilka epok powinno wystarczyć.

W tym przykładzie tworzony jest skalibrowany model zespołu kratownicy z 5 kratownicami i 3 elementami na kratownicę.

# This is a calibrated lattice ensemble model: inputs are calibrated, then
# combines non-linearly and averaged using multiple lattice layers.
crystals_ensemble_model_config = tfl.configs.CalibratedLatticeEnsembleConfig(
  feature_configs=feature_configs,
  lattices='crystals',
  num_lattices=5,
  lattice_rank=3,
  output_min=min_label,
  output_max=max_label - numerical_error_epsilon,
  output_initialization=[min_label, max_label],
  random_seed=42)
# Now that we have our model config, we can construct a prefitting model config.
prefitting_model_config = tfl.premade_lib.construct_prefitting_model_config(
  crystals_ensemble_model_config)
# A CalibratedLatticeEnsemble premade model constructed from the given
# prefitting model config.
prefitting_model = tfl.premade.CalibratedLatticeEnsemble(
  prefitting_model_config)
# We can compile and train our prefitting model as we like.
prefitting_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(),
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
prefitting_model.fit(
  train_xs,
  train_ys,
  epochs=PREFITTING_NUM_EPOCHS,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  verbose=False)
# Now that we have our trained prefitting model, we can extract the crystals.
tfl.premade_lib.set_crystals_lattice_ensemble(crystals_ensemble_model_config,
                       prefitting_model_config,
                       prefitting_model)
# A CalibratedLatticeEnsemble premade model constructed from the given
# model config.
crystals_ensemble_model = tfl.premade.CalibratedLatticeEnsemble(
  crystals_ensemble_model_config)
# Let's plot our model.
tf.keras.utils.plot_model(
  crystals_ensemble_model, show_layer_names=False, rankdir='LR')

png

Tak jak poprzednio, kompilujemy, dopasowujemy i oceniamy nasz model.

crystals_ensemble_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(),
  metrics=[tf.keras.metrics.AUC()],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(LEARNING_RATE))
crystals_ensemble_model.fit(
  train_xs, train_ys, epochs=NUM_EPOCHS, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=False)
print('Test Set Evaluation...')
print(crystals_ensemble_model.evaluate(test_xs, test_ys))
Test Set Evaluation...
2/2 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.4039 - auc_5: 0.8853
[0.40386414527893066, 0.885338306427002]