تبدیل کتابخانه برای کاربران غیر TFX

Transform به عنوان یک کتابخانه مستقل در دسترس است.

مستندات ماژول tft تنها ماژولی است که به کاربران TFX مربوط می شود. ماژول tft_beam فقط در صورت استفاده از Transform به عنوان یک کتابخانه مستقل مرتبط است. به طور معمول، یک کاربر TFX یک preprocessing_fn می سازد و بقیه فراخوانی های کتابخانه Transform توسط جزء Transform انجام می شود.

همچنین می توانید از کلاس Apache Beam MLTransform برای پیش پردازش داده ها برای آموزش و استنتاج استفاده کنید. کلاس MLTransform چندین تبدیل پردازش داده TFX را در یک کلاس قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر، پیش پردازش داده با MLTransform را در مستندات Apache Beam ببینید.