การออกแบบโค้ดการสร้างแบบจำลอง TensorFlow สำหรับ TFX

เมื่อออกแบบโค้ดการสร้างแบบจำลอง TensorFlow สำหรับ TFX มีบางสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งรวมถึงตัวเลือก API การสร้างแบบจำลองด้วย

 • ใช้: SavedModel จาก Transform และข้อมูลจาก ExampleGen
 • ปล่อย: โมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบ SavedModel

เลเยอร์อินพุตของแบบจำลองของคุณควรใช้จาก SavedModel ที่สร้างขึ้นโดยส่วนประกอบ Transform และเลเยอร์ของโมเดล Transform ควรรวมเข้ากับโมเดลของคุณ เพื่อที่เมื่อคุณส่งออก SavedModel และ EvalSavedModel ของคุณ พวกเขาจะรวมการแปลงที่สร้างขึ้นโดย Transform ส่วนประกอบ.

การออกแบบโมเดล TensorFlow ทั่วไปสำหรับ TFX มีลักษณะดังนี้:

def _build_estimator(tf_transform_dir,
           config,
           hidden_units=None,
           warm_start_from=None):
 """Build an estimator for predicting the tipping behavior of taxi riders.

 Args:
  tf_transform_dir: directory in which the tf-transform model was written
   during the preprocessing step.
  config: tf.contrib.learn.RunConfig defining the runtime environment for the
   estimator (including model_dir).
  hidden_units: [int], the layer sizes of the DNN (input layer first)
  warm_start_from: Optional directory to warm start from.

 Returns:
  Resulting DNNLinearCombinedClassifier.
 """
 metadata_dir = os.path.join(tf_transform_dir,
               transform_fn_io.TRANSFORMED_METADATA_DIR)
 transformed_metadata = metadata_io.read_metadata(metadata_dir)
 transformed_feature_spec = transformed_metadata.schema.as_feature_spec()

 transformed_feature_spec.pop(_transformed_name(_LABEL_KEY))

 real_valued_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column(key, shape=())
   for key in _transformed_names(_DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns = [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_VOCAB_SIZE + _OOV_SIZE, default_value=0)
   for key in _transformed_names(_VOCAB_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_FEATURE_BUCKET_COUNT, default_value=0)
   for key in _transformed_names(_BUCKET_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=num_buckets, default_value=0)
   for key, num_buckets in zip(
     _transformed_names(_CATEGORICAL_FEATURE_KEYS), #
     _MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES)
 ]
 return tf.estimator.DNNLinearCombinedClassifier(
   config=config,
   linear_feature_columns=categorical_columns,
   dnn_feature_columns=real_valued_columns,
   dnn_hidden_units=hidden_units or [100, 70, 50, 25],
   warm_start_from=warm_start_from)