Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Transformatorowy model rozumienia języka

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten samouczek uczy modelu Transformera, jak tłumaczyć portugalski na angielski. To zaawansowany przykład, który zakłada znajomość generowania tekstu i uwagi .

Podstawową ideą modelu Transformer jest samouwielbienie - umiejętność zajmowania się różnymi pozycjami sekwencji wejściowej w celu obliczenia reprezentacji tej sekwencji. Transformator tworzy stosy warstw samokontroli, co zostało wyjaśnione poniżej w rozdziałach Uwaga na skalowany produkt skalowany i Uwaga wielogłowicowa .

Model transformatora obsługuje dane wejściowe o zmiennej wielkości przy użyciu stosów warstw samokontroli zamiast numerów RNN lub CNN . Ta ogólna architektura ma wiele zalet:

 • Nie przyjmuje żadnych założeń dotyczących czasowych / przestrzennych relacji w danych. Jest to idealne rozwiązanie do przetwarzania zestawu obiektów (na przykład jednostek StarCraft ).
 • Wyjściowe warstwy można obliczać równolegle, zamiast szeregowo, jak RNN.
 • Odległe elementy mogą wpływać na siebie nawzajem bez przechodzenia przez wiele kroków RNN lub warstw splotu (zobacz na przykład Transformator Pamięci Sceny ).
 • Może nauczyć się zależności dalekosiężnych. Jest to wyzwanie w przypadku wielu zadań sekwencyjnych.

Wady tej architektury to:

 • W przypadku szeregów czasowych dane wyjściowe dla kroku czasowego są obliczane na podstawie całej historii, a nie tylko danych wejściowych i bieżącego stanu ukrytego. Może to być mniej wydajne.
 • Jeżeli wejście ma czasowy / relacje przestrzenne, jak tekst, niektóre pozycyjny kodowania należy dodać lub model będzie skutecznie zobaczyć torbę słów.

Po przeszkoleniu modelu w tym notatniku będziesz mógł wprowadzić portugalskie zdanie i zwrócić angielskie tłumaczenie.

Uwaga mapa cieplna

 import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow as tf

import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
 

Skonfiguruj potok wejściowy

Użyj TFDS, aby załadować zbiór danych tłumaczeniowych na język portugalski i angielski z projektu TED Talks Open Translation Project .

Ten zestaw danych zawiera około 50000 przykładów szkoleniowych, 1100 przykładów walidacji i 2000 przykładów testowych.

 examples, metadata = tfds.load('ted_hrlr_translate/pt_to_en', with_info=True,
                as_supervised=True)
train_examples, val_examples = examples['train'], examples['validation']
 
Downloading and preparing dataset ted_hrlr_translate/pt_to_en/1.0.0 (download: 124.94 MiB, generated: Unknown size, total: 124.94 MiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/ted_hrlr_translate/pt_to_en/1.0.0...
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/ted_hrlr_translate/pt_to_en/1.0.0.incomplete8P39OX/ted_hrlr_translate-train.tfrecord
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/ted_hrlr_translate/pt_to_en/1.0.0.incomplete8P39OX/ted_hrlr_translate-validation.tfrecord
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/ted_hrlr_translate/pt_to_en/1.0.0.incomplete8P39OX/ted_hrlr_translate-test.tfrecord
Dataset ted_hrlr_translate downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/ted_hrlr_translate/pt_to_en/1.0.0. Subsequent calls will reuse this data.

Utwórz niestandardowy tokenizer subwords z zestawu danych szkoleniowych.

 tokenizer_en = tfds.features.text.SubwordTextEncoder.build_from_corpus(
  (en.numpy() for pt, en in train_examples), target_vocab_size=2**13)

tokenizer_pt = tfds.features.text.SubwordTextEncoder.build_from_corpus(
  (pt.numpy() for pt, en in train_examples), target_vocab_size=2**13)
 
 sample_string = 'Transformer is awesome.'

tokenized_string = tokenizer_en.encode(sample_string)
print ('Tokenized string is {}'.format(tokenized_string))

original_string = tokenizer_en.decode(tokenized_string)
print ('The original string: {}'.format(original_string))

assert original_string == sample_string
 
Tokenized string is [7915, 1248, 7946, 7194, 13, 2799, 7877]
The original string: Transformer is awesome.

Tokenizer koduje ciąg, dzieląc go na hasła podrzędne, jeśli słowa nie ma w słowniku.

 for ts in tokenized_string:
 print ('{} ----> {}'.format(ts, tokenizer_en.decode([ts])))
 
7915 ----> T
1248 ----> ran
7946 ----> s
7194 ----> former 
13 ----> is 
2799 ----> awesome
7877 ----> .

 BUFFER_SIZE = 20000
BATCH_SIZE = 64
 

Dodaj token początkowy i końcowy do danych wejściowych i celu.

 def encode(lang1, lang2):
 lang1 = [tokenizer_pt.vocab_size] + tokenizer_pt.encode(
   lang1.numpy()) + [tokenizer_pt.vocab_size+1]

 lang2 = [tokenizer_en.vocab_size] + tokenizer_en.encode(
   lang2.numpy()) + [tokenizer_en.vocab_size+1]
 
 return lang1, lang2
 

Chcesz użyć Dataset.map aby zastosować tę funkcję do każdego elementu zestawu danych. Dataset.map działa w trybie wykresu.

 • Tensory wykresów nie mają wartości.
 • W trybie wykresu można używać tylko operacji i funkcji TensorFlow.

Nie można więc .map tej funkcji bezpośrednio: Trzeba owinąć go w tf.py_function . Funkcja tf.py_function przekaże zwykłe tensory (z wartością i .numpy() , aby uzyskać do niej dostęp) do opakowanej funkcji Pythona.

 def tf_encode(pt, en):
 result_pt, result_en = tf.py_function(encode, [pt, en], [tf.int64, tf.int64])
 result_pt.set_shape([None])
 result_en.set_shape([None])

 return result_pt, result_en
 
 MAX_LENGTH = 40
 
 def filter_max_length(x, y, max_length=MAX_LENGTH):
 return tf.logical_and(tf.size(x) <= max_length,
            tf.size(y) <= max_length)
 
 train_dataset = train_examples.map(tf_encode)
train_dataset = train_dataset.filter(filter_max_length)
# cache the dataset to memory to get a speedup while reading from it.
train_dataset = train_dataset.cache()
train_dataset = train_dataset.shuffle(BUFFER_SIZE).padded_batch(BATCH_SIZE)
train_dataset = train_dataset.prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)


val_dataset = val_examples.map(tf_encode)
val_dataset = val_dataset.filter(filter_max_length).padded_batch(BATCH_SIZE)
 
 pt_batch, en_batch = next(iter(val_dataset))
pt_batch, en_batch
 
(<tf.Tensor: shape=(64, 38), dtype=int64, numpy=
 array([[8214, 342, 3032, ...,  0,  0,  0],
    [8214,  95, 198, ...,  0,  0,  0],
    [8214, 4479, 7990, ...,  0,  0,  0],
    ...,
    [8214, 584,  12, ...,  0,  0,  0],
    [8214,  59, 1548, ...,  0,  0,  0],
    [8214, 118,  34, ...,  0,  0,  0]])>,
 <tf.Tensor: shape=(64, 40), dtype=int64, numpy=
 array([[8087,  98,  25, ...,  0,  0,  0],
    [8087,  12,  20, ...,  0,  0,  0],
    [8087,  12, 5453, ...,  0,  0,  0],
    ...,
    [8087,  18, 2059, ...,  0,  0,  0],
    [8087,  16, 1436, ...,  0,  0,  0],
    [8087,  15,  57, ...,  0,  0,  0]])>)

Kodowanie pozycyjne

Ponieważ ten model nie zawiera żadnej rekurencji ani splotu, dodano kodowanie pozycyjne, aby dać modelowi pewne informacje o względnym położeniu słów w zdaniu.

Wektor kodowania pozycyjnego jest dodawany do wektora osadzającego. Osadzenia reprezentują żeton w przestrzeni d-wymiarowej, gdzie żetony o podobnym znaczeniu będą bliżej siebie. Ale osadzenia nie kodują względnej pozycji słów w zdaniu. Tak więc po dodaniu kodowania pozycyjnego słowa będą bliżej siebie na podstawie podobieństwa ich znaczenia i pozycji w zdaniu , w przestrzeni d-wymiarowej.

Zobacz notatnik dotyczący kodowania pozycyjnego, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Wzór na obliczenie kodowania pozycyjnego jest następujący:

$$ \ Large {PE _ {(pos, 2i)} = sin (pos / 10000 ^ {2i / d_ {model}})} $$
$$ \ Duży {PE _ {(pos, 2i + 1)} = cos (pos / 10000 ^ {2i / d_ {model}})} $$
 def get_angles(pos, i, d_model):
 angle_rates = 1 / np.power(10000, (2 * (i//2)) / np.float32(d_model))
 return pos * angle_rates
 
 def positional_encoding(position, d_model):
 angle_rads = get_angles(np.arange(position)[:, np.newaxis],
             np.arange(d_model)[np.newaxis, :],
             d_model)
 
 # apply sin to even indices in the array; 2i
 angle_rads[:, 0::2] = np.sin(angle_rads[:, 0::2])
 
 # apply cos to odd indices in the array; 2i+1
 angle_rads[:, 1::2] = np.cos(angle_rads[:, 1::2])
  
 pos_encoding = angle_rads[np.newaxis, ...]
  
 return tf.cast(pos_encoding, dtype=tf.float32)
 
 pos_encoding = positional_encoding(50, 512)
print (pos_encoding.shape)

plt.pcolormesh(pos_encoding[0], cmap='RdBu')
plt.xlabel('Depth')
plt.xlim((0, 512))
plt.ylabel('Position')
plt.colorbar()
plt.show()
 
(1, 50, 512)

png

Maskowanie

Zamaskuj wszystkie żetony padów w partii sekwencji. Zapewnia, że ​​model nie traktuje wypełnienia jako danych wejściowych. Maska wskazuje, gdzie obecna jest wartość padu 0 : wyprowadza 1 w tych lokalizacjach i 0 przeciwnym razie.

 def create_padding_mask(seq):
 seq = tf.cast(tf.math.equal(seq, 0), tf.float32)
 
 # add extra dimensions to add the padding
 # to the attention logits.
 return seq[:, tf.newaxis, tf.newaxis, :] # (batch_size, 1, 1, seq_len)
 
 x = tf.constant([[7, 6, 0, 0, 1], [1, 2, 3, 0, 0], [0, 0, 0, 4, 5]])
create_padding_mask(x)
 
<tf.Tensor: shape=(3, 1, 1, 5), dtype=float32, numpy=
array([[[[0., 0., 1., 1., 0.]]],


    [[[0., 0., 0., 1., 1.]]],


    [[[1., 1., 1., 0., 0.]]]], dtype=float32)>

Maska antycypowania służy do maskowania przyszłych tokenów w sekwencji. Innymi słowy, maska ​​wskazuje, których wpisów nie należy używać.

Oznacza to, że do przewidzenia trzeciego słowa zostaną użyte tylko pierwsze i drugie słowo. Podobnie do przewidywania czwartego słowa, zostaną użyte tylko pierwsze, drugie i trzecie słowo i tak dalej.

 def create_look_ahead_mask(size):
 mask = 1 - tf.linalg.band_part(tf.ones((size, size)), -1, 0)
 return mask # (seq_len, seq_len)
 
 x = tf.random.uniform((1, 3))
temp = create_look_ahead_mask(x.shape[1])
temp
 
<tf.Tensor: shape=(3, 3), dtype=float32, numpy=
array([[0., 1., 1.],
    [0., 0., 1.],
    [0., 0., 0.]], dtype=float32)>

Uwaga na skalowany produkt punktowy

scaled_dot_product_attention

Funkcja uwagi używana przez transformator pobiera trzy wejścia: Q (zapytanie), K (klawisz), V (wartość). Równanie użyte do obliczenia wag uwagi to:

$$ \ Large {Attention (Q, K, V) = softmax_k (\ frac {QK ^ T} {\ sqrt {d_k}}) V} $$

Uwaga iloczynu skalarnego jest skalowana przez współczynnik pierwiastka kwadratowego z głębokości. Dzieje się tak, ponieważ przy dużych wartościach głębokości iloczyn skalarny rośnie, popychając funkcję softmax, gdzie ma małe gradienty, co daje bardzo twardy softmax.

Na przykład rozważmy, że Q i K mają średnią 0 i wariancję 1. Mnożenie macierzy będzie miało średnią 0 i wariancję dk . W związku z tym pierwiastek kwadratowy z dk jest używany do skalowania (a nie żadnej innej liczby), ponieważ matmul Q i K powinien mieć średnią 0 i wariancję 1, a otrzymasz łagodniejszy softmax.

Maska jest mnożona przez -1e9 (blisko ujemnej nieskończoności). Dzieje się tak, ponieważ maska ​​jest sumowana ze skalowanym mnożeniem macierzy Q i K i jest nakładana bezpośrednio przed wartością softmax. Celem jest wyzerowanie tych komórek, a duże ujemne dane wejściowe do softmax są bliskie zeru na wyjściu.

 def scaled_dot_product_attention(q, k, v, mask):
 """Calculate the attention weights.
 q, k, v must have matching leading dimensions.
 k, v must have matching penultimate dimension, i.e.: seq_len_k = seq_len_v.
 The mask has different shapes depending on its type(padding or look ahead) 
 but it must be broadcastable for addition.
 
 Args:
  q: query shape == (..., seq_len_q, depth)
  k: key shape == (..., seq_len_k, depth)
  v: value shape == (..., seq_len_v, depth_v)
  mask: Float tensor with shape broadcastable 
     to (..., seq_len_q, seq_len_k). Defaults to None.
  
 Returns:
  output, attention_weights
 """

 matmul_qk = tf.matmul(q, k, transpose_b=True) # (..., seq_len_q, seq_len_k)
 
 # scale matmul_qk
 dk = tf.cast(tf.shape(k)[-1], tf.float32)
 scaled_attention_logits = matmul_qk / tf.math.sqrt(dk)

 # add the mask to the scaled tensor.
 if mask is not None:
  scaled_attention_logits += (mask * -1e9) 

 # softmax is normalized on the last axis (seq_len_k) so that the scores
 # add up to 1.
 attention_weights = tf.nn.softmax(scaled_attention_logits, axis=-1) # (..., seq_len_q, seq_len_k)

 output = tf.matmul(attention_weights, v) # (..., seq_len_q, depth_v)

 return output, attention_weights
 

Ponieważ normalizacja softmax jest wykonywana na K, jej wartości decydują o znaczeniu nadanym Q.

Wynik przedstawia mnożenie wag uwagi i wektora V (wartości). Gwarantuje to, że słowa, na których chcesz się skupić, pozostają takie, jakie są, a nieistotne słowa zostaną usunięte.

 def print_out(q, k, v):
 temp_out, temp_attn = scaled_dot_product_attention(
   q, k, v, None)
 print ('Attention weights are:')
 print (temp_attn)
 print ('Output is:')
 print (temp_out)
 
 np.set_printoptions(suppress=True)

temp_k = tf.constant([[10,0,0],
           [0,10,0],
           [0,0,10],
           [0,0,10]], dtype=tf.float32) # (4, 3)

temp_v = tf.constant([[  1,0],
           [ 10,0],
           [ 100,5],
           [1000,6]], dtype=tf.float32) # (4, 2)

# This `query` aligns with the second `key`,
# so the second `value` is returned.
temp_q = tf.constant([[0, 10, 0]], dtype=tf.float32) # (1, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
 
Attention weights are:
tf.Tensor([[0. 1. 0. 0.]], shape=(1, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor([[10. 0.]], shape=(1, 2), dtype=float32)

 # This query aligns with a repeated key (third and fourth), 
# so all associated values get averaged.
temp_q = tf.constant([[0, 0, 10]], dtype=tf.float32) # (1, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
 
Attention weights are:
tf.Tensor([[0. 0. 0.5 0.5]], shape=(1, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor([[550.  5.5]], shape=(1, 2), dtype=float32)

 # This query aligns equally with the first and second key, 
# so their values get averaged.
temp_q = tf.constant([[10, 10, 0]], dtype=tf.float32) # (1, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
 
Attention weights are:
tf.Tensor([[0.5 0.5 0. 0. ]], shape=(1, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor([[5.5 0. ]], shape=(1, 2), dtype=float32)

Przekaż wszystkie zapytania razem.

 temp_q = tf.constant([[0, 0, 10], [0, 10, 0], [10, 10, 0]], dtype=tf.float32) # (3, 3)
print_out(temp_q, temp_k, temp_v)
 
Attention weights are:
tf.Tensor(
[[0. 0. 0.5 0.5]
 [0. 1. 0. 0. ]
 [0.5 0.5 0. 0. ]], shape=(3, 4), dtype=float32)
Output is:
tf.Tensor(
[[550.  5.5]
 [ 10.  0. ]
 [ 5.5  0. ]], shape=(3, 2), dtype=float32)

Uwaga wielogłowicowa

uwaga wielogłowicowa

Uwaga wielogłowicowa składa się z czterech części:

 • Warstwy liniowe i podzielone na głowy.
 • Skalowana uwaga na produkt skalowany.
 • Łączenie głów.
 • Ostateczna warstwa liniowa.

Każdy wielogłowicowy blok uwagi otrzymuje trzy dane wejściowe; Q (zapytanie), K (klucz), V (wartość). Są one przenoszone przez liniowe (gęste) warstwy i dzielone na wiele głów.

Zdefiniowana powyżej scaled_dot_product_attention jest stosowana do każdej głowicy (rozgłaszana w celu zwiększenia wydajności). Na etapie uwagi należy użyć odpowiedniej maski. Wynik uwagi dla każdej głowy jest następnie tf.transpose (przy użyciu tf.transpose i tf.reshape ) i przepuszczany przez ostatnią Dense warstwę.

Zamiast jednej głowy uwagi, Q, K i V są podzielone na wiele głów, ponieważ pozwala modelowi na wspólne zajęcie się informacjami w różnych pozycjach z różnych przestrzeni reprezentacyjnych. Po podziale każda głowa ma zmniejszoną wymiarowość, więc całkowity koszt obliczeń jest taki sam, jak pojedyncza głowa z pełną wymiarowością.

 class MultiHeadAttention(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, d_model, num_heads):
  super(MultiHeadAttention, self).__init__()
  self.num_heads = num_heads
  self.d_model = d_model
  
  assert d_model % self.num_heads == 0
  
  self.depth = d_model // self.num_heads
  
  self.wq = tf.keras.layers.Dense(d_model)
  self.wk = tf.keras.layers.Dense(d_model)
  self.wv = tf.keras.layers.Dense(d_model)
  
  self.dense = tf.keras.layers.Dense(d_model)
    
 def split_heads(self, x, batch_size):
  """Split the last dimension into (num_heads, depth).
  Transpose the result such that the shape is (batch_size, num_heads, seq_len, depth)
  """
  x = tf.reshape(x, (batch_size, -1, self.num_heads, self.depth))
  return tf.transpose(x, perm=[0, 2, 1, 3])
  
 def call(self, v, k, q, mask):
  batch_size = tf.shape(q)[0]
  
  q = self.wq(q) # (batch_size, seq_len, d_model)
  k = self.wk(k) # (batch_size, seq_len, d_model)
  v = self.wv(v) # (batch_size, seq_len, d_model)
  
  q = self.split_heads(q, batch_size) # (batch_size, num_heads, seq_len_q, depth)
  k = self.split_heads(k, batch_size) # (batch_size, num_heads, seq_len_k, depth)
  v = self.split_heads(v, batch_size) # (batch_size, num_heads, seq_len_v, depth)
  
  # scaled_attention.shape == (batch_size, num_heads, seq_len_q, depth)
  # attention_weights.shape == (batch_size, num_heads, seq_len_q, seq_len_k)
  scaled_attention, attention_weights = scaled_dot_product_attention(
    q, k, v, mask)
  
  scaled_attention = tf.transpose(scaled_attention, perm=[0, 2, 1, 3]) # (batch_size, seq_len_q, num_heads, depth)

  concat_attention = tf.reshape(scaled_attention, 
                 (batch_size, -1, self.d_model)) # (batch_size, seq_len_q, d_model)

  output = self.dense(concat_attention) # (batch_size, seq_len_q, d_model)
    
  return output, attention_weights
 

Utwórz warstwę MultiHeadAttention do wypróbowania. W każdej lokalizacji w sekwencji, y , MultiHeadAttention uruchamia wszystkie 8 głowic uwagi we wszystkich innych lokalizacjach w sekwencji, zwracając nowy wektor o tej samej długości w każdej lokalizacji.

 temp_mha = MultiHeadAttention(d_model=512, num_heads=8)
y = tf.random.uniform((1, 60, 512)) # (batch_size, encoder_sequence, d_model)
out, attn = temp_mha(y, k=y, q=y, mask=None)
out.shape, attn.shape
 
(TensorShape([1, 60, 512]), TensorShape([1, 8, 60, 60]))

Sieć punktowo-zwrotna

Sieć ze sprzężeniem zwrotnym punktowym składa się z dwóch w pełni połączonych warstw z aktywacją ReLU pomiędzy nimi.

 def point_wise_feed_forward_network(d_model, dff):
 return tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Dense(dff, activation='relu'), # (batch_size, seq_len, dff)
   tf.keras.layers.Dense(d_model) # (batch_size, seq_len, d_model)
 ])
 
 sample_ffn = point_wise_feed_forward_network(512, 2048)
sample_ffn(tf.random.uniform((64, 50, 512))).shape
 
TensorShape([64, 50, 512])

Koder i dekoder

transformator

Model transformatora działa według tego samego ogólnego wzorca, co standardowa sekwencja z modelem uwagi .

 • Zdanie wejściowe przechodzi przez N warstw kodera, które generują dane wyjściowe dla każdego słowa / tokenu w sekwencji.
 • Dekoder korzysta z wyjścia kodera i własnego wejścia (samouwielbienia), aby przewidzieć następne słowo.

Warstwa enkodera

Każda warstwa kodera składa się z podwarstw:

 1. Uwaga wielogłowicowa (z maską wypełniającą)
 2. Sieci do przodu i do przodu.

Każda z tych podwarstw ma połączenie szczątkowe wokół niej, po którym następuje normalizacja warstwy. Pozostałe połączenia pomagają uniknąć problemu znikającego gradientu w głębokich sieciach.

Dane wyjściowe każdej podwarstwy to LayerNorm(x + Sublayer(x)) . Normalizacja jest wykonywana na osi d_model (ostatniej). W transformatorze jest N warstw enkodera.

 class EncoderLayer(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, d_model, num_heads, dff, rate=0.1):
  super(EncoderLayer, self).__init__()

  self.mha = MultiHeadAttention(d_model, num_heads)
  self.ffn = point_wise_feed_forward_network(d_model, dff)

  self.layernorm1 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  self.layernorm2 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  
  self.dropout1 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  self.dropout2 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  
 def call(self, x, training, mask):

  attn_output, _ = self.mha(x, x, x, mask) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  attn_output = self.dropout1(attn_output, training=training)
  out1 = self.layernorm1(x + attn_output) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  
  ffn_output = self.ffn(out1) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  ffn_output = self.dropout2(ffn_output, training=training)
  out2 = self.layernorm2(out1 + ffn_output) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  
  return out2
 
 sample_encoder_layer = EncoderLayer(512, 8, 2048)

sample_encoder_layer_output = sample_encoder_layer(
  tf.random.uniform((64, 43, 512)), False, None)

sample_encoder_layer_output.shape # (batch_size, input_seq_len, d_model)
 
TensorShape([64, 43, 512])

Warstwa dekodera

Każda warstwa dekodera składa się z podwarstw:

 1. Zamaskowana uwaga wielogłowicowa (z maską patrzenia w przód i maską wypełniającą)
 2. Uwaga wielogłowicowa (z maską wyściełaną). V (wartość) i K (klawisz) odbierają wyjście enkodera jako wejścia. Q (zapytanie) otrzymuje dane wyjściowe z zamaskowanej wielogłowicowej podwarstwy uwagi.
 3. Sieci do przodu i do przodu

Każda z tych podwarstw ma połączenie szczątkowe wokół niej, po którym następuje normalizacja warstwy. Dane wyjściowe każdej podwarstwy to LayerNorm(x + Sublayer(x)) . Normalizacja jest wykonywana na osi d_model (ostatniej).

W transformatorze jest N warstw dekodera.

Ponieważ Q odbiera sygnał wyjściowy z pierwszego bloku uwagi dekodera, a K odbiera sygnał wyjściowy kodera, wagi uwagi reprezentują wagę nadaną wejściu dekodera na podstawie wyjścia kodera. Innymi słowy, dekoder przewiduje następne słowo, patrząc na wyjście kodera i samoczynnie obsługując swoje własne wyjście. Zobacz powyższą demonstrację w sekcji uwagi na skalowany iloczyn skalarny.

 class DecoderLayer(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, d_model, num_heads, dff, rate=0.1):
  super(DecoderLayer, self).__init__()

  self.mha1 = MultiHeadAttention(d_model, num_heads)
  self.mha2 = MultiHeadAttention(d_model, num_heads)

  self.ffn = point_wise_feed_forward_network(d_model, dff)
 
  self.layernorm1 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  self.layernorm2 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  self.layernorm3 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6)
  
  self.dropout1 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  self.dropout2 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  self.dropout3 = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  
  
 def call(self, x, enc_output, training, 
      look_ahead_mask, padding_mask):
  # enc_output.shape == (batch_size, input_seq_len, d_model)

  attn1, attn_weights_block1 = self.mha1(x, x, x, look_ahead_mask) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  attn1 = self.dropout1(attn1, training=training)
  out1 = self.layernorm1(attn1 + x)
  
  attn2, attn_weights_block2 = self.mha2(
    enc_output, enc_output, out1, padding_mask) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  attn2 = self.dropout2(attn2, training=training)
  out2 = self.layernorm2(attn2 + out1) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  
  ffn_output = self.ffn(out2) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  ffn_output = self.dropout3(ffn_output, training=training)
  out3 = self.layernorm3(ffn_output + out2) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  
  return out3, attn_weights_block1, attn_weights_block2
 
 sample_decoder_layer = DecoderLayer(512, 8, 2048)

sample_decoder_layer_output, _, _ = sample_decoder_layer(
  tf.random.uniform((64, 50, 512)), sample_encoder_layer_output, 
  False, None, None)

sample_decoder_layer_output.shape # (batch_size, target_seq_len, d_model)
 
TensorShape([64, 50, 512])

Encoder

Encoder składa się z:

 1. Osadzanie danych wejściowych
 2. Kodowanie pozycyjne
 3. Warstwy kodera N.

Wejście jest poddawane osadzaniu, które jest sumowane z kodowaniem pozycyjnym. Wynikiem tego sumowania jest wejście do warstw kodera. Wyjście kodera jest wejściem do dekodera.

 class Encoder(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, dff, input_vocab_size,
        maximum_position_encoding, rate=0.1):
  super(Encoder, self).__init__()

  self.d_model = d_model
  self.num_layers = num_layers
  
  self.embedding = tf.keras.layers.Embedding(input_vocab_size, d_model)
  self.pos_encoding = positional_encoding(maximum_position_encoding, 
                      self.d_model)
  
  
  self.enc_layers = [EncoderLayer(d_model, num_heads, dff, rate) 
            for _ in range(num_layers)]
 
  self.dropout = tf.keras.layers.Dropout(rate)
    
 def call(self, x, training, mask):

  seq_len = tf.shape(x)[1]
  
  # adding embedding and position encoding.
  x = self.embedding(x) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
  x *= tf.math.sqrt(tf.cast(self.d_model, tf.float32))
  x += self.pos_encoding[:, :seq_len, :]

  x = self.dropout(x, training=training)
  
  for i in range(self.num_layers):
   x = self.enc_layers[i](x, training, mask)
  
  return x # (batch_size, input_seq_len, d_model)
 
 sample_encoder = Encoder(num_layers=2, d_model=512, num_heads=8, 
             dff=2048, input_vocab_size=8500,
             maximum_position_encoding=10000)
temp_input = tf.random.uniform((64, 62), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)

sample_encoder_output = sample_encoder(temp_input, training=False, mask=None)

print (sample_encoder_output.shape) # (batch_size, input_seq_len, d_model)
 
(64, 62, 512)

Dekoder

Decoder składa się z:

 1. Osadzanie wyników
 2. Kodowanie pozycyjne
 3. N warstw dekodera

Cel jest poddawany osadzaniu, które jest sumowane z kodowaniem pozycyjnym. Wynikiem tego sumowania jest wejście do warstw dekodera. Wyjście dekodera jest wejściem do końcowej warstwy liniowej.

 class Decoder(tf.keras.layers.Layer):
 def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, dff, target_vocab_size,
        maximum_position_encoding, rate=0.1):
  super(Decoder, self).__init__()

  self.d_model = d_model
  self.num_layers = num_layers
  
  self.embedding = tf.keras.layers.Embedding(target_vocab_size, d_model)
  self.pos_encoding = positional_encoding(maximum_position_encoding, d_model)
  
  self.dec_layers = [DecoderLayer(d_model, num_heads, dff, rate) 
            for _ in range(num_layers)]
  self.dropout = tf.keras.layers.Dropout(rate)
  
 def call(self, x, enc_output, training, 
      look_ahead_mask, padding_mask):

  seq_len = tf.shape(x)[1]
  attention_weights = {}
  
  x = self.embedding(x) # (batch_size, target_seq_len, d_model)
  x *= tf.math.sqrt(tf.cast(self.d_model, tf.float32))
  x += self.pos_encoding[:, :seq_len, :]
  
  x = self.dropout(x, training=training)

  for i in range(self.num_layers):
   x, block1, block2 = self.dec_layers[i](x, enc_output, training,
                       look_ahead_mask, padding_mask)
   
   attention_weights['decoder_layer{}_block1'.format(i+1)] = block1
   attention_weights['decoder_layer{}_block2'.format(i+1)] = block2
  
  # x.shape == (batch_size, target_seq_len, d_model)
  return x, attention_weights
 
 sample_decoder = Decoder(num_layers=2, d_model=512, num_heads=8, 
             dff=2048, target_vocab_size=8000,
             maximum_position_encoding=5000)
temp_input = tf.random.uniform((64, 26), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)

output, attn = sample_decoder(temp_input, 
               enc_output=sample_encoder_output, 
               training=False,
               look_ahead_mask=None, 
               padding_mask=None)

output.shape, attn['decoder_layer2_block2'].shape
 
(TensorShape([64, 26, 512]), TensorShape([64, 8, 26, 62]))

Stwórz Transformer

Transformator składa się z kodera, dekodera i końcowej warstwy liniowej. Wyjście dekodera jest wejściem do warstwy liniowej i jego wyjście jest zwracane.

 class Transformer(tf.keras.Model):
 def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, dff, input_vocab_size, 
        target_vocab_size, pe_input, pe_target, rate=0.1):
  super(Transformer, self).__init__()

  self.encoder = Encoder(num_layers, d_model, num_heads, dff, 
              input_vocab_size, pe_input, rate)

  self.decoder = Decoder(num_layers, d_model, num_heads, dff, 
              target_vocab_size, pe_target, rate)

  self.final_layer = tf.keras.layers.Dense(target_vocab_size)
  
 def call(self, inp, tar, training, enc_padding_mask, 
      look_ahead_mask, dec_padding_mask):

  enc_output = self.encoder(inp, training, enc_padding_mask) # (batch_size, inp_seq_len, d_model)
  
  # dec_output.shape == (batch_size, tar_seq_len, d_model)
  dec_output, attention_weights = self.decoder(
    tar, enc_output, training, look_ahead_mask, dec_padding_mask)
  
  final_output = self.final_layer(dec_output) # (batch_size, tar_seq_len, target_vocab_size)
  
  return final_output, attention_weights
 
 sample_transformer = Transformer(
  num_layers=2, d_model=512, num_heads=8, dff=2048, 
  input_vocab_size=8500, target_vocab_size=8000, 
  pe_input=10000, pe_target=6000)

temp_input = tf.random.uniform((64, 38), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)
temp_target = tf.random.uniform((64, 36), dtype=tf.int64, minval=0, maxval=200)

fn_out, _ = sample_transformer(temp_input, temp_target, training=False, 
                enc_padding_mask=None, 
                look_ahead_mask=None,
                dec_padding_mask=None)

fn_out.shape # (batch_size, tar_seq_len, target_vocab_size)
 
TensorShape([64, 36, 8000])

Ustaw hiperparametry

Aby ten przykład był mały i stosunkowo szybki, wartości num_layers, d_model i dff zostały zmniejszone.

Wartości zastosowane w podstawowym modelu transformatora to; num_layers = 6 , d_model = 512 , dff = 2048 . Zobacz artykuł dotyczący wszystkich innych wersji transformatora.

 num_layers = 4
d_model = 128
dff = 512
num_heads = 8

input_vocab_size = tokenizer_pt.vocab_size + 2
target_vocab_size = tokenizer_en.vocab_size + 2
dropout_rate = 0.1
 

Optimizer

Użyj optymalizatora Adama z niestandardowym harmonogramem szybkości uczenia się zgodnie ze wzorem w artykule .

$$ \ Duży {lrate = d_ {model} ^ {- 0,5} * min (krok {\ _} num ^ {- 0,5}, krok {\ _} num * warmup {\ _} kroki ^ {- 1,5}) } $$
 class CustomSchedule(tf.keras.optimizers.schedules.LearningRateSchedule):
 def __init__(self, d_model, warmup_steps=4000):
  super(CustomSchedule, self).__init__()
  
  self.d_model = d_model
  self.d_model = tf.cast(self.d_model, tf.float32)

  self.warmup_steps = warmup_steps
  
 def __call__(self, step):
  arg1 = tf.math.rsqrt(step)
  arg2 = step * (self.warmup_steps ** -1.5)
  
  return tf.math.rsqrt(self.d_model) * tf.math.minimum(arg1, arg2)
 
 learning_rate = CustomSchedule(d_model)

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate, beta_1=0.9, beta_2=0.98, 
                   epsilon=1e-9)
 
 temp_learning_rate_schedule = CustomSchedule(d_model)

plt.plot(temp_learning_rate_schedule(tf.range(40000, dtype=tf.float32)))
plt.ylabel("Learning Rate")
plt.xlabel("Train Step")
 
Text(0.5, 0, 'Train Step')

png

Strata i metryki

Ponieważ sekwencje docelowe są wypełnione, ważne jest, aby podczas obliczania strat zastosować maskę wypełnienia.

 loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(
  from_logits=True, reduction='none')
 
 def loss_function(real, pred):
 mask = tf.math.logical_not(tf.math.equal(real, 0))
 loss_ = loss_object(real, pred)

 mask = tf.cast(mask, dtype=loss_.dtype)
 loss_ *= mask
 
 return tf.reduce_sum(loss_)/tf.reduce_sum(mask)
 
 train_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='train_loss')
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(
  name='train_accuracy')
 

Szkolenie i punkty kontrolne

 transformer = Transformer(num_layers, d_model, num_heads, dff,
             input_vocab_size, target_vocab_size, 
             pe_input=input_vocab_size, 
             pe_target=target_vocab_size,
             rate=dropout_rate)
 
 def create_masks(inp, tar):
 # Encoder padding mask
 enc_padding_mask = create_padding_mask(inp)
 
 # Used in the 2nd attention block in the decoder.
 # This padding mask is used to mask the encoder outputs.
 dec_padding_mask = create_padding_mask(inp)
 
 # Used in the 1st attention block in the decoder.
 # It is used to pad and mask future tokens in the input received by 
 # the decoder.
 look_ahead_mask = create_look_ahead_mask(tf.shape(tar)[1])
 dec_target_padding_mask = create_padding_mask(tar)
 combined_mask = tf.maximum(dec_target_padding_mask, look_ahead_mask)
 
 return enc_padding_mask, combined_mask, dec_padding_mask
 

Utwórz ścieżkę do punktu kontrolnego i menedżera punktów kontrolnych. Będzie to używane do zapisywania punktów kontrolnych co n epok.

 checkpoint_path = "./checkpoints/train"

ckpt = tf.train.Checkpoint(transformer=transformer,
              optimizer=optimizer)

ckpt_manager = tf.train.CheckpointManager(ckpt, checkpoint_path, max_to_keep=5)

# if a checkpoint exists, restore the latest checkpoint.
if ckpt_manager.latest_checkpoint:
 ckpt.restore(ckpt_manager.latest_checkpoint)
 print ('Latest checkpoint restored!!')
 

Cel jest podzielony na tar_inp i tar_real. tar_inp jest przekazywany jako dane wejściowe do dekodera. tar_real jest tym samym wejściem przesuniętym o 1: w każdym miejscu w tar_input , tar_real zawiera następny token, który powinien być przewidywany.

Na przykład sentence = "SOS Lew w dżungli śpi EOS"

tar_inp = "SOS Lew w dżungli śpi"

tar_real = "Lew w dżungli śpi EOS"

Transformator jest modelem autoregresyjnym: prognozuje po jednej części na raz i wykorzystuje dotychczasowe dane wyjściowe, aby zdecydować, co robić dalej.

Podczas szkolenia ten przykład wykorzystuje wymuszanie przez nauczyciela (jak w samouczku dotyczącym generowania tekstu ). Wymuszanie przez nauczyciela przekazuje prawdziwe wyniki do następnego kroku czasowego, niezależnie od tego, co model przewiduje w bieżącym kroku czasowym.

Ponieważ transformator przewiduje każde słowo, samokontrola pozwala mu spojrzeć na poprzednie słowa w sekwencji wejściowej, aby lepiej przewidzieć następne słowo.

Aby zapobiec podglądaniu przez model oczekiwanego wyniku, model używa maski antycypacji.

 EPOCHS = 20
 
 # The @tf.function trace-compiles train_step into a TF graph for faster
# execution. The function specializes to the precise shape of the argument
# tensors. To avoid re-tracing due to the variable sequence lengths or variable
# batch sizes (the last batch is smaller), use input_signature to specify
# more generic shapes.

train_step_signature = [
  tf.TensorSpec(shape=(None, None), dtype=tf.int64),
  tf.TensorSpec(shape=(None, None), dtype=tf.int64),
]

@tf.function(input_signature=train_step_signature)
def train_step(inp, tar):
 tar_inp = tar[:, :-1]
 tar_real = tar[:, 1:]
 
 enc_padding_mask, combined_mask, dec_padding_mask = create_masks(inp, tar_inp)
 
 with tf.GradientTape() as tape:
  predictions, _ = transformer(inp, tar_inp, 
                 True, 
                 enc_padding_mask, 
                 combined_mask, 
                 dec_padding_mask)
  loss = loss_function(tar_real, predictions)

 gradients = tape.gradient(loss, transformer.trainable_variables)  
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, transformer.trainable_variables))
 
 train_loss(loss)
 train_accuracy(tar_real, predictions)
 

Portugalski jest używany jako język wejściowy, a angielski jest językiem docelowym.

 for epoch in range(EPOCHS):
 start = time.time()
 
 train_loss.reset_states()
 train_accuracy.reset_states()
 
 # inp -> portuguese, tar -> english
 for (batch, (inp, tar)) in enumerate(train_dataset):
  train_step(inp, tar)
  
  if batch % 50 == 0:
   print ('Epoch {} Batch {} Loss {:.4f} Accuracy {:.4f}'.format(
     epoch + 1, batch, train_loss.result(), train_accuracy.result()))
   
 if (epoch + 1) % 5 == 0:
  ckpt_save_path = ckpt_manager.save()
  print ('Saving checkpoint for epoch {} at {}'.format(epoch+1,
                             ckpt_save_path))
  
 print ('Epoch {} Loss {:.4f} Accuracy {:.4f}'.format(epoch + 1, 
                        train_loss.result(), 
                        train_accuracy.result()))

 print ('Time taken for 1 epoch: {} secs\n'.format(time.time() - start))
 
Epoch 1 Batch 0 Loss 8.9863 Accuracy 0.0000
Epoch 1 Batch 50 Loss 8.9328 Accuracy 0.0123
Epoch 1 Batch 100 Loss 8.8492 Accuracy 0.0196
Epoch 1 Batch 150 Loss 8.7521 Accuracy 0.0221
Epoch 1 Batch 200 Loss 8.6286 Accuracy 0.0233
Epoch 1 Batch 250 Loss 8.4740 Accuracy 0.0243
Epoch 1 Batch 300 Loss 8.2965 Accuracy 0.0274
Epoch 1 Batch 350 Loss 8.1120 Accuracy 0.0306
Epoch 1 Batch 400 Loss 7.9307 Accuracy 0.0333
Epoch 1 Batch 450 Loss 7.7643 Accuracy 0.0363
Epoch 1 Batch 500 Loss 7.6181 Accuracy 0.0391
Epoch 1 Batch 550 Loss 7.4853 Accuracy 0.0418
Epoch 1 Batch 600 Loss 7.3643 Accuracy 0.0449
Epoch 1 Batch 650 Loss 7.2504 Accuracy 0.0482
Epoch 1 Batch 700 Loss 7.1408 Accuracy 0.0513
Epoch 1 Loss 7.1365 Accuracy 0.0514
Time taken for 1 epoch: 61.71607947349548 secs

Epoch 2 Batch 0 Loss 5.6297 Accuracy 0.0925
Epoch 2 Batch 50 Loss 5.5559 Accuracy 0.0991
Epoch 2 Batch 100 Loss 5.5005 Accuracy 0.1020
Epoch 2 Batch 150 Loss 5.4556 Accuracy 0.1042
Epoch 2 Batch 200 Loss 5.4023 Accuracy 0.1063
Epoch 2 Batch 250 Loss 5.3582 Accuracy 0.1086
Epoch 2 Batch 300 Loss 5.3200 Accuracy 0.1107
Epoch 2 Batch 350 Loss 5.2763 Accuracy 0.1125
Epoch 2 Batch 400 Loss 5.2362 Accuracy 0.1142
Epoch 2 Batch 450 Loss 5.2000 Accuracy 0.1160
Epoch 2 Batch 500 Loss 5.1650 Accuracy 0.1175
Epoch 2 Batch 550 Loss 5.1319 Accuracy 0.1191
Epoch 2 Batch 600 Loss 5.1018 Accuracy 0.1206
Epoch 2 Batch 650 Loss 5.0738 Accuracy 0.1220
Epoch 2 Batch 700 Loss 5.0471 Accuracy 0.1233
Epoch 2 Loss 5.0464 Accuracy 0.1233
Time taken for 1 epoch: 31.906673669815063 secs

Epoch 3 Batch 0 Loss 4.8322 Accuracy 0.1430
Epoch 3 Batch 50 Loss 4.6299 Accuracy 0.1443
Epoch 3 Batch 100 Loss 4.6111 Accuracy 0.1447
Epoch 3 Batch 150 Loss 4.5981 Accuracy 0.1452
Epoch 3 Batch 200 Loss 4.5917 Accuracy 0.1453
Epoch 3 Batch 250 Loss 4.5793 Accuracy 0.1460
Epoch 3 Batch 300 Loss 4.5627 Accuracy 0.1462
Epoch 3 Batch 350 Loss 4.5453 Accuracy 0.1469
Epoch 3 Batch 400 Loss 4.5320 Accuracy 0.1476
Epoch 3 Batch 450 Loss 4.5125 Accuracy 0.1486
Epoch 3 Batch 500 Loss 4.4986 Accuracy 0.1496
Epoch 3 Batch 550 Loss 4.4832 Accuracy 0.1503
Epoch 3 Batch 600 Loss 4.4697 Accuracy 0.1512
Epoch 3 Batch 650 Loss 4.4547 Accuracy 0.1519
Epoch 3 Batch 700 Loss 4.4373 Accuracy 0.1529
Epoch 3 Loss 4.4372 Accuracy 0.1529
Time taken for 1 epoch: 32.18184280395508 secs

Epoch 4 Batch 0 Loss 4.0442 Accuracy 0.1619
Epoch 4 Batch 50 Loss 4.1083 Accuracy 0.1684
Epoch 4 Batch 100 Loss 4.0977 Accuracy 0.1703
Epoch 4 Batch 150 Loss 4.0803 Accuracy 0.1704
Epoch 4 Batch 200 Loss 4.0626 Accuracy 0.1717
Epoch 4 Batch 250 Loss 4.0442 Accuracy 0.1732
Epoch 4 Batch 300 Loss 4.0364 Accuracy 0.1743
Epoch 4 Batch 350 Loss 4.0204 Accuracy 0.1755
Epoch 4 Batch 400 Loss 4.0069 Accuracy 0.1767
Epoch 4 Batch 450 Loss 3.9899 Accuracy 0.1776
Epoch 4 Batch 500 Loss 3.9717 Accuracy 0.1786
Epoch 4 Batch 550 Loss 3.9563 Accuracy 0.1794
Epoch 4 Batch 600 Loss 3.9413 Accuracy 0.1805
Epoch 4 Batch 650 Loss 3.9273 Accuracy 0.1814
Epoch 4 Batch 700 Loss 3.9126 Accuracy 0.1824
Epoch 4 Loss 3.9119 Accuracy 0.1824
Time taken for 1 epoch: 32.31039619445801 secs

Epoch 5 Batch 0 Loss 3.5062 Accuracy 0.2116
Epoch 5 Batch 50 Loss 3.5757 Accuracy 0.1969
Epoch 5 Batch 100 Loss 3.5561 Accuracy 0.2029
Epoch 5 Batch 150 Loss 3.5531 Accuracy 0.2029
Epoch 5 Batch 200 Loss 3.5463 Accuracy 0.2032
Epoch 5 Batch 250 Loss 3.5319 Accuracy 0.2032
Epoch 5 Batch 300 Loss 3.5194 Accuracy 0.2039
Epoch 5 Batch 350 Loss 3.5095 Accuracy 0.2040
Epoch 5 Batch 400 Loss 3.5026 Accuracy 0.2046
Epoch 5 Batch 450 Loss 3.4929 Accuracy 0.2053
Epoch 5 Batch 500 Loss 3.4848 Accuracy 0.2055
Epoch 5 Batch 550 Loss 3.4747 Accuracy 0.2062
Epoch 5 Batch 600 Loss 3.4660 Accuracy 0.2068
Epoch 5 Batch 650 Loss 3.4563 Accuracy 0.2076
Epoch 5 Batch 700 Loss 3.4465 Accuracy 0.2082
Saving checkpoint for epoch 5 at ./checkpoints/train/ckpt-1
Epoch 5 Loss 3.4463 Accuracy 0.2083
Time taken for 1 epoch: 32.58843159675598 secs

Epoch 6 Batch 0 Loss 3.2565 Accuracy 0.2391
Epoch 6 Batch 50 Loss 3.1245 Accuracy 0.2228
Epoch 6 Batch 100 Loss 3.1328 Accuracy 0.2248
Epoch 6 Batch 150 Loss 3.1232 Accuracy 0.2244
Epoch 6 Batch 200 Loss 3.1199 Accuracy 0.2241
Epoch 6 Batch 250 Loss 3.1204 Accuracy 0.2240
Epoch 6 Batch 300 Loss 3.1179 Accuracy 0.2244
Epoch 6 Batch 350 Loss 3.1116 Accuracy 0.2247
Epoch 6 Batch 400 Loss 3.1040 Accuracy 0.2252
Epoch 6 Batch 450 Loss 3.0987 Accuracy 0.2256
Epoch 6 Batch 500 Loss 3.0949 Accuracy 0.2259
Epoch 6 Batch 550 Loss 3.0885 Accuracy 0.2263
Epoch 6 Batch 600 Loss 3.0813 Accuracy 0.2267
Epoch 6 Batch 650 Loss 3.0744 Accuracy 0.2271
Epoch 6 Batch 700 Loss 3.0667 Accuracy 0.2275
Epoch 6 Loss 3.0665 Accuracy 0.2274
Time taken for 1 epoch: 31.416507482528687 secs

Epoch 7 Batch 0 Loss 2.6655 Accuracy 0.2500
Epoch 7 Batch 50 Loss 2.7371 Accuracy 0.2439
Epoch 7 Batch 100 Loss 2.7421 Accuracy 0.2447
Epoch 7 Batch 150 Loss 2.7409 Accuracy 0.2440
Epoch 7 Batch 200 Loss 2.7414 Accuracy 0.2447
Epoch 7 Batch 250 Loss 2.7272 Accuracy 0.2453
Epoch 7 Batch 300 Loss 2.7241 Accuracy 0.2456
Epoch 7 Batch 350 Loss 2.7177 Accuracy 0.2464
Epoch 7 Batch 400 Loss 2.7124 Accuracy 0.2463
Epoch 7 Batch 450 Loss 2.7082 Accuracy 0.2467
Epoch 7 Batch 500 Loss 2.7018 Accuracy 0.2476
Epoch 7 Batch 550 Loss 2.6982 Accuracy 0.2480
Epoch 7 Batch 600 Loss 2.6915 Accuracy 0.2484
Epoch 7 Batch 650 Loss 2.6869 Accuracy 0.2486
Epoch 7 Batch 700 Loss 2.6807 Accuracy 0.2489
Epoch 7 Loss 2.6803 Accuracy 0.2490
Time taken for 1 epoch: 31.46870255470276 secs

Epoch 8 Batch 0 Loss 2.4336 Accuracy 0.2466
Epoch 8 Batch 50 Loss 2.3716 Accuracy 0.2651
Epoch 8 Batch 100 Loss 2.3681 Accuracy 0.2648
Epoch 8 Batch 150 Loss 2.3793 Accuracy 0.2642
Epoch 8 Batch 200 Loss 2.3749 Accuracy 0.2654
Epoch 8 Batch 250 Loss 2.3797 Accuracy 0.2646
Epoch 8 Batch 300 Loss 2.3796 Accuracy 0.2649
Epoch 8 Batch 350 Loss 2.3769 Accuracy 0.2658
Epoch 8 Batch 400 Loss 2.3742 Accuracy 0.2661
Epoch 8 Batch 450 Loss 2.3734 Accuracy 0.2660
Epoch 8 Batch 500 Loss 2.3727 Accuracy 0.2663
Epoch 8 Batch 550 Loss 2.3699 Accuracy 0.2664
Epoch 8 Batch 600 Loss 2.3669 Accuracy 0.2666
Epoch 8 Batch 650 Loss 2.3682 Accuracy 0.2666
Epoch 8 Batch 700 Loss 2.3671 Accuracy 0.2667
Epoch 8 Loss 2.3672 Accuracy 0.2667
Time taken for 1 epoch: 31.854146003723145 secs

Epoch 9 Batch 0 Loss 2.1325 Accuracy 0.2644
Epoch 9 Batch 50 Loss 2.1114 Accuracy 0.2760
Epoch 9 Batch 100 Loss 2.1172 Accuracy 0.2791
Epoch 9 Batch 150 Loss 2.1190 Accuracy 0.2802
Epoch 9 Batch 200 Loss 2.1242 Accuracy 0.2803
Epoch 9 Batch 250 Loss 2.1288 Accuracy 0.2800
Epoch 9 Batch 300 Loss 2.1272 Accuracy 0.2796
Epoch 9 Batch 350 Loss 2.1266 Accuracy 0.2795
Epoch 9 Batch 400 Loss 2.1274 Accuracy 0.2795
Epoch 9 Batch 450 Loss 2.1279 Accuracy 0.2797
Epoch 9 Batch 500 Loss 2.1310 Accuracy 0.2795
Epoch 9 Batch 550 Loss 2.1328 Accuracy 0.2795
Epoch 9 Batch 600 Loss 2.1319 Accuracy 0.2796
Epoch 9 Batch 650 Loss 2.1333 Accuracy 0.2797
Epoch 9 Batch 700 Loss 2.1371 Accuracy 0.2798
Epoch 9 Loss 2.1376 Accuracy 0.2798
Time taken for 1 epoch: 31.95617175102234 secs

Epoch 10 Batch 0 Loss 1.7014 Accuracy 0.3333
Epoch 10 Batch 50 Loss 1.8816 Accuracy 0.2970
Epoch 10 Batch 100 Loss 1.9117 Accuracy 0.2947
Epoch 10 Batch 150 Loss 1.9187 Accuracy 0.2927
Epoch 10 Batch 200 Loss 1.9318 Accuracy 0.2917
Epoch 10 Batch 250 Loss 1.9370 Accuracy 0.2913
Epoch 10 Batch 300 Loss 1.9376 Accuracy 0.2922
Epoch 10 Batch 350 Loss 1.9426 Accuracy 0.2916
Epoch 10 Batch 400 Loss 1.9437 Accuracy 0.2918
Epoch 10 Batch 450 Loss 1.9471 Accuracy 0.2918
Epoch 10 Batch 500 Loss 1.9526 Accuracy 0.2913
Epoch 10 Batch 550 Loss 1.9550 Accuracy 0.2913
Epoch 10 Batch 600 Loss 1.9575 Accuracy 0.2910
Epoch 10 Batch 650 Loss 1.9581 Accuracy 0.2910
Epoch 10 Batch 700 Loss 1.9628 Accuracy 0.2904
Saving checkpoint for epoch 10 at ./checkpoints/train/ckpt-2
Epoch 10 Loss 1.9629 Accuracy 0.2905
Time taken for 1 epoch: 32.070839643478394 secs

Epoch 11 Batch 0 Loss 1.7319 Accuracy 0.3249
Epoch 11 Batch 50 Loss 1.7663 Accuracy 0.3034
Epoch 11 Batch 100 Loss 1.7661 Accuracy 0.3030
Epoch 11 Batch 150 Loss 1.7744 Accuracy 0.3031
Epoch 11 Batch 200 Loss 1.7808 Accuracy 0.3030
Epoch 11 Batch 250 Loss 1.7861 Accuracy 0.3026
Epoch 11 Batch 300 Loss 1.7904 Accuracy 0.3015
Epoch 11 Batch 350 Loss 1.7941 Accuracy 0.3011
Epoch 11 Batch 400 Loss 1.7989 Accuracy 0.3007
Epoch 11 Batch 450 Loss 1.8049 Accuracy 0.3003
Epoch 11 Batch 500 Loss 1.8102 Accuracy 0.3003
Epoch 11 Batch 550 Loss 1.8130 Accuracy 0.3003
Epoch 11 Batch 600 Loss 1.8161 Accuracy 0.2999
Epoch 11 Batch 650 Loss 1.8175 Accuracy 0.2997
Epoch 11 Batch 700 Loss 1.8206 Accuracy 0.2992
Epoch 11 Loss 1.8210 Accuracy 0.2992
Time taken for 1 epoch: 33.863057374954224 secs

Epoch 12 Batch 0 Loss 1.7457 Accuracy 0.3375
Epoch 12 Batch 50 Loss 1.6432 Accuracy 0.3101
Epoch 12 Batch 100 Loss 1.6399 Accuracy 0.3114
Epoch 12 Batch 150 Loss 1.6536 Accuracy 0.3099
Epoch 12 Batch 200 Loss 1.6665 Accuracy 0.3089
Epoch 12 Batch 250 Loss 1.6649 Accuracy 0.3094
Epoch 12 Batch 300 Loss 1.6700 Accuracy 0.3088
Epoch 12 Batch 350 Loss 1.6730 Accuracy 0.3087
Epoch 12 Batch 400 Loss 1.6727 Accuracy 0.3082
Epoch 12 Batch 450 Loss 1.6764 Accuracy 0.3083
Epoch 12 Batch 500 Loss 1.6813 Accuracy 0.3083
Epoch 12 Batch 550 Loss 1.6886 Accuracy 0.3079
Epoch 12 Batch 600 Loss 1.6939 Accuracy 0.3075
Epoch 12 Batch 650 Loss 1.6980 Accuracy 0.3072
Epoch 12 Batch 700 Loss 1.7031 Accuracy 0.3069
Epoch 12 Loss 1.7034 Accuracy 0.3069
Time taken for 1 epoch: 32.46517491340637 secs

Epoch 13 Batch 0 Loss 1.7229 Accuracy 0.3171
Epoch 13 Batch 50 Loss 1.5344 Accuracy 0.3198
Epoch 13 Batch 100 Loss 1.5353 Accuracy 0.3180
Epoch 13 Batch 150 Loss 1.5407 Accuracy 0.3161
Epoch 13 Batch 200 Loss 1.5510 Accuracy 0.3167
Epoch 13 Batch 250 Loss 1.5624 Accuracy 0.3156
Epoch 13 Batch 300 Loss 1.5702 Accuracy 0.3149
Epoch 13 Batch 350 Loss 1.5744 Accuracy 0.3145
Epoch 13 Batch 400 Loss 1.5783 Accuracy 0.3140
Epoch 13 Batch 450 Loss 1.5812 Accuracy 0.3142
Epoch 13 Batch 500 Loss 1.5859 Accuracy 0.3137
Epoch 13 Batch 550 Loss 1.5904 Accuracy 0.3135
Epoch 13 Batch 600 Loss 1.5955 Accuracy 0.3134
Epoch 13 Batch 650 Loss 1.6006 Accuracy 0.3133
Epoch 13 Batch 700 Loss 1.6054 Accuracy 0.3130
Epoch 13 Loss 1.6056 Accuracy 0.3130
Time taken for 1 epoch: 32.23147201538086 secs

Epoch 14 Batch 0 Loss 1.4287 Accuracy 0.2956
Epoch 14 Batch 50 Loss 1.4237 Accuracy 0.3234
Epoch 14 Batch 100 Loss 1.4341 Accuracy 0.3249
Epoch 14 Batch 150 Loss 1.4436 Accuracy 0.3244
Epoch 14 Batch 200 Loss 1.4549 Accuracy 0.3237
Epoch 14 Batch 250 Loss 1.4693 Accuracy 0.3220
Epoch 14 Batch 300 Loss 1.4779 Accuracy 0.3214
Epoch 14 Batch 350 Loss 1.4811 Accuracy 0.3224
Epoch 14 Batch 400 Loss 1.4866 Accuracy 0.3222
Epoch 14 Batch 450 Loss 1.4924 Accuracy 0.3219
Epoch 14 Batch 500 Loss 1.4977 Accuracy 0.3211
Epoch 14 Batch 550 Loss 1.5043 Accuracy 0.3202
Epoch 14 Batch 600 Loss 1.5090 Accuracy 0.3199
Epoch 14 Batch 650 Loss 1.5128 Accuracy 0.3197
Epoch 14 Batch 700 Loss 1.5172 Accuracy 0.3191
Epoch 14 Loss 1.5174 Accuracy 0.3192
Time taken for 1 epoch: 32.95823097229004 secs

Epoch 15 Batch 0 Loss 1.4420 Accuracy 0.3674
Epoch 15 Batch 50 Loss 1.3535 Accuracy 0.3295
Epoch 15 Batch 100 Loss 1.3716 Accuracy 0.3278
Epoch 15 Batch 150 Loss 1.3823 Accuracy 0.3270
Epoch 15 Batch 200 Loss 1.3942 Accuracy 0.3268
Epoch 15 Batch 250 Loss 1.3982 Accuracy 0.3267
Epoch 15 Batch 300 Loss 1.4003 Accuracy 0.3264
Epoch 15 Batch 350 Loss 1.4058 Accuracy 0.3264
Epoch 15 Batch 400 Loss 1.4079 Accuracy 0.3262
Epoch 15 Batch 450 Loss 1.4134 Accuracy 0.3260
Epoch 15 Batch 500 Loss 1.4188 Accuracy 0.3256
Epoch 15 Batch 550 Loss 1.4230 Accuracy 0.3254
Epoch 15 Batch 600 Loss 1.4291 Accuracy 0.3250
Epoch 15 Batch 650 Loss 1.4352 Accuracy 0.3250
Epoch 15 Batch 700 Loss 1.4406 Accuracy 0.3249
Saving checkpoint for epoch 15 at ./checkpoints/train/ckpt-3
Epoch 15 Loss 1.4409 Accuracy 0.3248
Time taken for 1 epoch: 32.75894618034363 secs

Epoch 16 Batch 0 Loss 1.3760 Accuracy 0.3479
Epoch 16 Batch 50 Loss 1.2931 Accuracy 0.3367
Epoch 16 Batch 100 Loss 1.3007 Accuracy 0.3361
Epoch 16 Batch 150 Loss 1.3079 Accuracy 0.3346
Epoch 16 Batch 200 Loss 1.3174 Accuracy 0.3338
Epoch 16 Batch 250 Loss 1.3246 Accuracy 0.3328
Epoch 16 Batch 300 Loss 1.3335 Accuracy 0.3319
Epoch 16 Batch 350 Loss 1.3366 Accuracy 0.3318
Epoch 16 Batch 400 Loss 1.3426 Accuracy 0.3313
Epoch 16 Batch 450 Loss 1.3486 Accuracy 0.3314
Epoch 16 Batch 500 Loss 1.3544 Accuracy 0.3309
Epoch 16 Batch 550 Loss 1.3610 Accuracy 0.3304
Epoch 16 Batch 600 Loss 1.3661 Accuracy 0.3302
Epoch 16 Batch 650 Loss 1.3708 Accuracy 0.3297
Epoch 16 Batch 700 Loss 1.3762 Accuracy 0.3294
Epoch 16 Loss 1.3767 Accuracy 0.3294
Time taken for 1 epoch: 32.443130016326904 secs

Epoch 17 Batch 0 Loss 1.2618 Accuracy 0.3316
Epoch 17 Batch 50 Loss 1.2238 Accuracy 0.3431
Epoch 17 Batch 100 Loss 1.2359 Accuracy 0.3427
Epoch 17 Batch 150 Loss 1.2401 Accuracy 0.3404
Epoch 17 Batch 200 Loss 1.2499 Accuracy 0.3386
Epoch 17 Batch 250 Loss 1.2612 Accuracy 0.3365
Epoch 17 Batch 300 Loss 1.2730 Accuracy 0.3350
Epoch 17 Batch 350 Loss 1.2812 Accuracy 0.3340
Epoch 17 Batch 400 Loss 1.2865 Accuracy 0.3336
Epoch 17 Batch 450 Loss 1.2920 Accuracy 0.3342
Epoch 17 Batch 500 Loss 1.2951 Accuracy 0.3343
Epoch 17 Batch 550 Loss 1.2995 Accuracy 0.3339
Epoch 17 Batch 600 Loss 1.3054 Accuracy 0.3338
Epoch 17 Batch 650 Loss 1.3099 Accuracy 0.3334
Epoch 17 Batch 700 Loss 1.3151 Accuracy 0.3332
Epoch 17 Loss 1.3156 Accuracy 0.3331
Time taken for 1 epoch: 32.265987157821655 secs

Epoch 18 Batch 0 Loss 1.0617 Accuracy 0.3577
Epoch 18 Batch 50 Loss 1.1608 Accuracy 0.3432
Epoch 18 Batch 100 Loss 1.1767 Accuracy 0.3428
Epoch 18 Batch 150 Loss 1.1881 Accuracy 0.3438
Epoch 18 Batch 200 Loss 1.2026 Accuracy 0.3411
Epoch 18 Batch 250 Loss 1.2089 Accuracy 0.3406
Epoch 18 Batch 300 Loss 1.2144 Accuracy 0.3403
Epoch 18 Batch 350 Loss 1.2197 Accuracy 0.3404
Epoch 18 Batch 400 Loss 1.2252 Accuracy 0.3398
Epoch 18 Batch 450 Loss 1.2300 Accuracy 0.3399
Epoch 18 Batch 500 Loss 1.2357 Accuracy 0.3389
Epoch 18 Batch 550 Loss 1.2406 Accuracy 0.3391
Epoch 18 Batch 600 Loss 1.2472 Accuracy 0.3388
Epoch 18 Batch 650 Loss 1.2530 Accuracy 0.3385
Epoch 18 Batch 700 Loss 1.2610 Accuracy 0.3376
Epoch 18 Loss 1.2613 Accuracy 0.3377
Time taken for 1 epoch: 32.5123724937439 secs

Epoch 19 Batch 0 Loss 1.0554 Accuracy 0.3310
Epoch 19 Batch 50 Loss 1.1357 Accuracy 0.3431
Epoch 19 Batch 100 Loss 1.1340 Accuracy 0.3449
Epoch 19 Batch 150 Loss 1.1455 Accuracy 0.3458
Epoch 19 Batch 200 Loss 1.1557 Accuracy 0.3458
Epoch 19 Batch 250 Loss 1.1656 Accuracy 0.3446
Epoch 19 Batch 300 Loss 1.1730 Accuracy 0.3444
Epoch 19 Batch 350 Loss 1.1772 Accuracy 0.3438
Epoch 19 Batch 400 Loss 1.1803 Accuracy 0.3433
Epoch 19 Batch 450 Loss 1.1864 Accuracy 0.3426
Epoch 19 Batch 500 Loss 1.1923 Accuracy 0.3424
Epoch 19 Batch 550 Loss 1.1989 Accuracy 0.3423
Epoch 19 Batch 600 Loss 1.2036 Accuracy 0.3416
Epoch 19 Batch 650 Loss 1.2095 Accuracy 0.3407
Epoch 19 Batch 700 Loss 1.2148 Accuracy 0.3406
Epoch 19 Loss 1.2151 Accuracy 0.3406
Time taken for 1 epoch: 32.376850605010986 secs

Epoch 20 Batch 0 Loss 1.0415 Accuracy 0.3674
Epoch 20 Batch 50 Loss 1.0739 Accuracy 0.3484
Epoch 20 Batch 100 Loss 1.0864 Accuracy 0.3487
Epoch 20 Batch 150 Loss 1.1010 Accuracy 0.3473
Epoch 20 Batch 200 Loss 1.1088 Accuracy 0.3475
Epoch 20 Batch 250 Loss 1.1175 Accuracy 0.3485
Epoch 20 Batch 300 Loss 1.1256 Accuracy 0.3478
Epoch 20 Batch 350 Loss 1.1310 Accuracy 0.3470
Epoch 20 Batch 400 Loss 1.1385 Accuracy 0.3460
Epoch 20 Batch 450 Loss 1.1459 Accuracy 0.3459
Epoch 20 Batch 500 Loss 1.1482 Accuracy 0.3458
Epoch 20 Batch 550 Loss 1.1524 Accuracy 0.3453
Epoch 20 Batch 600 Loss 1.1587 Accuracy 0.3451
Epoch 20 Batch 650 Loss 1.1636 Accuracy 0.3447
Epoch 20 Batch 700 Loss 1.1691 Accuracy 0.3441
Saving checkpoint for epoch 20 at ./checkpoints/train/ckpt-4
Epoch 20 Loss 1.1694 Accuracy 0.3441
Time taken for 1 epoch: 33.20027160644531 secs


Oceniać

Do oceny służą następujące kroki:

 • Zakoduj zdanie wejściowe za pomocą portugalskiego tokenizera ( tokenizer_pt ). Ponadto dodaj token początkowy i końcowy, aby dane wejściowe były równoważne temu, z czym trenowany jest model. To jest wejście enkodera.
 • Wejście dekodera to start token == tokenizer_en.vocab_size .
 • Oblicz maski wypełnienia i maski przewidywania.
 • Następnie decoder generuje prognozy, patrząc na encoder output i własne wyjście (samokontrola).
 • Wybierz ostatnie słowo i oblicz jego argmax.
 • Połącz przewidywane słowo z wejściem dekodera i przekaż je do dekodera.
 • W tym podejściu dekoder przewiduje następne słowo na podstawie wcześniejszych słów, które przewidział.
 def evaluate(inp_sentence):
 start_token = [tokenizer_pt.vocab_size]
 end_token = [tokenizer_pt.vocab_size + 1]
 
 # inp sentence is portuguese, hence adding the start and end token
 inp_sentence = start_token + tokenizer_pt.encode(inp_sentence) + end_token
 encoder_input = tf.expand_dims(inp_sentence, 0)
 
 # as the target is english, the first word to the transformer should be the
 # english start token.
 decoder_input = [tokenizer_en.vocab_size]
 output = tf.expand_dims(decoder_input, 0)
  
 for i in range(MAX_LENGTH):
  enc_padding_mask, combined_mask, dec_padding_mask = create_masks(
    encoder_input, output)
 
  # predictions.shape == (batch_size, seq_len, vocab_size)
  predictions, attention_weights = transformer(encoder_input, 
                         output,
                         False,
                         enc_padding_mask,
                         combined_mask,
                         dec_padding_mask)
  
  # select the last word from the seq_len dimension
  predictions = predictions[: ,-1:, :] # (batch_size, 1, vocab_size)

  predicted_id = tf.cast(tf.argmax(predictions, axis=-1), tf.int32)
  
  # return the result if the predicted_id is equal to the end token
  if predicted_id == tokenizer_en.vocab_size+1:
   return tf.squeeze(output, axis=0), attention_weights
  
  # concatentate the predicted_id to the output which is given to the decoder
  # as its input.
  output = tf.concat([output, predicted_id], axis=-1)

 return tf.squeeze(output, axis=0), attention_weights
 
 def plot_attention_weights(attention, sentence, result, layer):
 fig = plt.figure(figsize=(16, 8))
 
 sentence = tokenizer_pt.encode(sentence)
 
 attention = tf.squeeze(attention[layer], axis=0)
 
 for head in range(attention.shape[0]):
  ax = fig.add_subplot(2, 4, head+1)
  
  # plot the attention weights
  ax.matshow(attention[head][:-1, :], cmap='viridis')

  fontdict = {'fontsize': 10}
  
  ax.set_xticks(range(len(sentence)+2))
  ax.set_yticks(range(len(result)))
  
  ax.set_ylim(len(result)-1.5, -0.5)
    
  ax.set_xticklabels(
    ['<start>']+[tokenizer_pt.decode([i]) for i in sentence]+['<end>'], 
    fontdict=fontdict, rotation=90)
  
  ax.set_yticklabels([tokenizer_en.decode([i]) for i in result 
            if i < tokenizer_en.vocab_size], 
            fontdict=fontdict)
  
  ax.set_xlabel('Head {}'.format(head+1))
 
 plt.tight_layout()
 plt.show()
 
 def translate(sentence, plot=''):
 result, attention_weights = evaluate(sentence)
 
 predicted_sentence = tokenizer_en.decode([i for i in result 
                      if i < tokenizer_en.vocab_size]) 

 print('Input: {}'.format(sentence))
 print('Predicted translation: {}'.format(predicted_sentence))
 
 if plot:
  plot_attention_weights(attention_weights, sentence, result, plot)
 
 translate("este é um problema que temos que resolver.")
print ("Real translation: this is a problem we have to solve .")
 
Input: este é um problema que temos que resolver.
Predicted translation: this is a problem that we have to solve .....
Real translation: this is a problem we have to solve .

 translate("os meus vizinhos ouviram sobre esta ideia.")
print ("Real translation: and my neighboring homes heard about this idea .")
 
Input: os meus vizinhos ouviram sobre esta ideia.
Predicted translation: my neighbors heard about this idea .
Real translation: and my neighboring homes heard about this idea .

 translate("vou então muito rapidamente partilhar convosco algumas histórias de algumas coisas mágicas que aconteceram.")
print ("Real translation: so i 'll just share with you some stories very quickly of some magical things that have happened .")
 
Input: vou então muito rapidamente partilhar convosco algumas histórias de algumas coisas mágicas que aconteceram.
Predicted translation: so i 'm going to just share with you some stories of some magic things that happened there .
Real translation: so i 'll just share with you some stories very quickly of some magical things that have happened .

Do parametru plot można przekazać różne warstwy i bloki uwagi dekodera.

 translate("este é o primeiro livro que eu fiz.", plot='decoder_layer4_block2')
print ("Real translation: this is the first book i've ever done.")
 
Input: este é o primeiro livro que eu fiz.
Predicted translation: this is the first book i had to..

png

Real translation: this is the first book i've ever done.

Podsumowanie

W tym samouczku nauczyłeś się kodowania pozycyjnego, uwagi wielogłowicowej, znaczenia maskowania i sposobu tworzenia transformatora.

Spróbuj użyć innego zestawu danych, aby wyszkolić transformator. Możesz również utworzyć transformator bazowy lub transformator XL, zmieniając powyższe hiperparametry. Możesz również użyć zdefiniowanych tutaj warstw do tworzenia BERT i trenowania najnowocześniejszych modeli. Co więcej, możesz wdrożyć wyszukiwanie wiązki, aby uzyskać lepsze przewidywania.