Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Korzystanie z formatu SavedModel

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

SavedModel zawiera kompletny program TensorFlow, w tym wyuczone parametry (tj. tf.Variable s) i obliczenia. Nie wymaga do uruchomienia oryginalnego kodu do budowania modelu, dzięki czemu jest przydatny do udostępniania lub wdrażania za pomocą TFLite , TensorFlow.js , TensorFlow Serving lub TensorFlow Hub .

Możesz zapisać i załadować model w formacie SavedModel przy użyciu następujących interfejsów API:

Tworzenie SavedModel z Keras

Aby uzyskać krótkie wprowadzenie, ta sekcja eksportuje wstępnie wytrenowany model Keras i obsługuje z nim żądania klasyfikacji obrazu. Reszta przewodnika zawiera szczegółowe informacje i omawia inne sposoby tworzenia SavedModels.

import os
import tempfile

from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
import tensorflow as tf

tmpdir = tempfile.mkdtemp()
physical_devices = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for device in physical_devices:
 tf.config.experimental.set_memory_growth(device, True)
file = tf.keras.utils.get_file(
  "grace_hopper.jpg",
  "https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/grace_hopper.jpg")
img = tf.keras.preprocessing.image.load_img(file, target_size=[224, 224])
plt.imshow(img)
plt.axis('off')
x = tf.keras.preprocessing.image.img_to_array(img)
x = tf.keras.applications.mobilenet.preprocess_input(
  x[tf.newaxis,...])
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/grace_hopper.jpg
65536/61306 [================================] - 0s 0us/step

png

Użyjesz obrazu Grace Hopper jako przykładowego działania i wstępnie wyszkolonego modelu klasyfikacji obrazu Keras, ponieważ jest łatwy w użyciu. Modele niestandardowe również działają i zostaną szczegółowo omówione później.

labels_path = tf.keras.utils.get_file(
  'ImageNetLabels.txt',
  'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/ImageNetLabels.txt')
imagenet_labels = np.array(open(labels_path).read().splitlines())
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/ImageNetLabels.txt
16384/10484 [==============================================] - 0s 0us/step

pretrained_model = tf.keras.applications.MobileNet()
result_before_save = pretrained_model(x)

decoded = imagenet_labels[np.argsort(result_before_save)[0,::-1][:5]+1]

print("Result before saving:\n", decoded)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet/mobilenet_1_0_224_tf.h5
17227776/17225924 [==============================] - 0s 0us/step
Result before saving:
 ['military uniform' 'bow tie' 'suit' 'bearskin' 'pickelhaube']

Najpopularniejsza nazwa tego zdjęcia to „mundur wojskowy”.

mobilenet_save_path = os.path.join(tmpdir, "mobilenet/1/")
tf.saved_model.save(pretrained_model, mobilenet_save_path)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmps13igs50/mobilenet/1/assets

Ścieżka zapisu jest zgodna z konwencją używaną przez udostępnianie TensorFlow, gdzie ostatni składnik ścieżki ( 1/ tutaj) jest numerem wersji Twojego modelu - pozwala to narzędziom takim jak Tensorflow Serving na wnioskowanie o względnej świeżości.

Możesz załadować SavedModel z powrotem do Pythona za pomocą tf.saved_model.load i zobaczyć, jak sklasyfikowany jest obraz Admiral Hopper.

loaded = tf.saved_model.load(mobilenet_save_path)
print(list(loaded.signatures.keys())) # ["serving_default"]
['serving_default']

Zaimportowane podpisy zawsze zwracają słowniki. Aby dostosować nazwy podpisów i wyjściowe klucze słownika, zobacz Określanie podpisów podczas eksportu .

infer = loaded.signatures["serving_default"]
print(infer.structured_outputs)
{'predictions': TensorSpec(shape=(None, 1000), dtype=tf.float32, name='predictions')}

Uruchamianie wnioskowania z SavedModel daje taki sam wynik jak oryginalny model.

labeling = infer(tf.constant(x))[pretrained_model.output_names[0]]

decoded = imagenet_labels[np.argsort(labeling)[0,::-1][:5]+1]

print("Result after saving and loading:\n", decoded)
Result after saving and loading:
 ['military uniform' 'bow tie' 'suit' 'bearskin' 'pickelhaube']

Uruchamianie SavedModel w udostępnianiu TensorFlow

SavedModels można używać w Pythonie (więcej na ten temat poniżej), ale środowiska produkcyjne zazwyczaj używają dedykowanej usługi do wnioskowania bez uruchamiania kodu Pythona. Można to łatwo skonfigurować z poziomu SavedModel przy użyciu usługi TensorFlow Serving.

Zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym obsługi REST TensorFlow, aby zapoznać się z kompleksowym przykładem obsługi tensorflow.

Format SavedModel na dysku

SavedModel to katalog zawierający zserializowane sygnatury i stan potrzebny do ich uruchomienia, w tym wartości zmiennych i słowniki.

ls {mobilenet_save_path}
assets saved_model.pb variables

Plik saved_model.pb przechowuje rzeczywisty program lub model TensorFlow oraz zestaw nazwanych sygnatur, z których każda identyfikuje funkcję, która przyjmuje dane wejściowe tensora i generuje dane wyjściowe tensora.

SavedModels może zawierać wiele odmian wzoru (wiele v1.MetaGraphDefs , zidentyfikowane z --tag_set flaga do saved_model_cli ), ale rzadko. Interfejsy API, które tworzą wiele wariantów modelu, obejmują tf.Estimator.experimental_export_all_saved_models oraz w TensorFlow 1.x tf.saved_model.Builder .

saved_model_cli show --dir {mobilenet_save_path} --tag_set serve
2020-12-10 02:22:25.726807: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:48] Successfully opened dynamic library libcudart.so.10.1
The given SavedModel MetaGraphDef contains SignatureDefs with the following keys:
SignatureDef key: "__saved_model_init_op"
SignatureDef key: "serving_default"

Katalog variables zawiera standardowy szkoleniowy punkt kontrolny (zobacz przewodnik po szkoleniowych punktach kontrolnych ).

ls {mobilenet_save_path}/variables
variables.data-00000-of-00001 variables.index

Katalog assets zawiera pliki używane przez wykres TensorFlow, na przykład pliki tekstowe używane do inicjowania tabel słownictwa. W tym przykładzie nie jest używany.

SavedModels może mieć katalog assets.extra dla wszystkich plików, które nie są używane przez wykres TensorFlow, na przykład informacje dla konsumentów o tym, co zrobić z SavedModel. Sam TensorFlow nie używa tego katalogu.

Zapisywanie modelu niestandardowego

tf.saved_model.save obsługuje zapisywanie obiektów tf.Module i jego podklas, takich jak tf.keras.Layer i tf.keras.Model .

Spójrzmy na przykład zapisywania i przywracania tf.Module .

class CustomModule(tf.Module):

 def __init__(self):
  super(CustomModule, self).__init__()
  self.v = tf.Variable(1.)

 @tf.function
 def __call__(self, x):
  print('Tracing with', x)
  return x * self.v

 @tf.function(input_signature=[tf.TensorSpec([], tf.float32)])
 def mutate(self, new_v):
  self.v.assign(new_v)

module = CustomModule()

Po zapisaniu tf.Module wszelkie tf.Variable atrybuty, tf.function -decorated metod i tf.Module s znalezione przez rekurencyjnego przechodzenia są zapisywane. (Zobacz samouczek dotyczący punktu kontrolnego, aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia cyklicznego). Jednak wszystkie atrybuty, funkcje i dane Pythona zostaną utracone. Oznacza to, że gdy tf.function jest tf.function , żaden kod Pythona nie jest zapisywany.

Jeśli żaden kod Pythona nie zostanie zapisany, skąd SavedModel wie, jak przywrócić tę funkcję?

Krótko mówiąc, tf.function działa poprzez śledzenie kodu Pythona w celu wygenerowania ConcreteFunction (wywoływanego opakowania wokół tf.Graph ). Podczas zapisywania tf.function naprawdę oszczędzasz pamięć podręczną tf.function ConcreteFunctions.

Aby dowiedzieć się więcej na temat związku między tf.function i ConcreteFunctions, zobacz przewodnik tf.function .

module_no_signatures_path = os.path.join(tmpdir, 'module_no_signatures')
module(tf.constant(0.))
print('Saving model...')
tf.saved_model.save(module, module_no_signatures_path)
Tracing with Tensor("x:0", shape=(), dtype=float32)
Saving model...
Tracing with Tensor("x:0", shape=(), dtype=float32)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmps13igs50/module_no_signatures/assets

Ładowanie i używanie modelu niestandardowego

Podczas ładowania SavedModel W Pythonie wszystkie tf.Variable atrybuty tf.function -decorated metod i tf.Module s przywracane są w tej samej strukturze obiektów jak oryginał zapisane tf.Module .

imported = tf.saved_model.load(module_no_signatures_path)
assert imported(tf.constant(3.)).numpy() == 3
imported.mutate(tf.constant(2.))
assert imported(tf.constant(3.)).numpy() == 6

Ponieważ żaden kod Pythona nie jest zapisywany, wywołanie funkcji tf.function Z nową sygnaturą wejściową zakończy się niepowodzeniem:

imported(tf.constant([3.]))
ValueError: Could not find matching function to call for canonicalized inputs ((,), {}). Only existing signatures are [((TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=u'x'),), {})].

Podstawowe dostrojenie

Obiekty zmienne są dostępne i można je cofać za pomocą importowanych funkcji. To wystarczy, aby dostroić (tj. Przekwalifikować) SavedModel w prostych przypadkach.

optimizer = tf.optimizers.SGD(0.05)

def train_step():
 with tf.GradientTape() as tape:
  loss = (10. - imported(tf.constant(2.))) ** 2
 variables = tape.watched_variables()
 grads = tape.gradient(loss, variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(grads, variables))
 return loss
for _ in range(10):
 # "v" approaches 5, "loss" approaches 0
 print("loss={:.2f} v={:.2f}".format(train_step(), imported.v.numpy()))
loss=36.00 v=3.20
loss=12.96 v=3.92
loss=4.67 v=4.35
loss=1.68 v=4.61
loss=0.60 v=4.77
loss=0.22 v=4.86
loss=0.08 v=4.92
loss=0.03 v=4.95
loss=0.01 v=4.97
loss=0.00 v=4.98

Ogólne dostrojenie

SavedModel z Keras dostarcza więcej szczegółów niż zwykłe __call__ aby rozwiązać bardziej zaawansowane przypadki dostrajania. TensorFlow Hub zaleca udostępnienie następujących z nich, jeśli ma to zastosowanie, w zapisanychModelach udostępnianych w celu dostrojenia:

 • Jeśli model wykorzystuje dropout lub inną technikę, w której przebieg do przodu różni się między __call__ a wnioskiem (np. Normalizacja wsadowa), metoda __call__ przyjmuje opcjonalny argument training= o wartości Pythona, który domyślnie ma wartość False ale można go ustawić na True .
 • Obok atrybutu __call__ atrybuty .variable i .trainable_variable z odpowiednimi listami zmiennych. Zmienna, która była pierwotnie możliwa do trenowania, ale ma zostać zamrożona podczas dostrajania, jest pomijana w .trainable_variables .
 • Ze względu na struktury, takie jak Keras, które reprezentują regulatory wagi jako atrybuty warstw lub .regularization_losses , może istnieć również atrybut .regularization_losses . Zawiera listę funkcji o zerowych argumentach, których wartości są przeznaczone do dodania do całkowitej straty.

Wracając do pierwszego przykładu MobileNet, możesz zobaczyć niektóre z nich w akcji:

loaded = tf.saved_model.load(mobilenet_save_path)
print("MobileNet has {} trainable variables: {}, ...".format(
     len(loaded.trainable_variables),
     ", ".join([v.name for v in loaded.trainable_variables[:5]])))
MobileNet has 83 trainable variables: conv1/kernel:0, conv1_bn/gamma:0, conv1_bn/beta:0, conv_dw_1/depthwise_kernel:0, conv_dw_1_bn/gamma:0, ...

trainable_variable_ids = {id(v) for v in loaded.trainable_variables}
non_trainable_variables = [v for v in loaded.variables
              if id(v) not in trainable_variable_ids]
print("MobileNet also has {} non-trainable variables: {}, ...".format(
     len(non_trainable_variables),
     ", ".join([v.name for v in non_trainable_variables[:3]])))
MobileNet also has 54 non-trainable variables: conv1_bn/moving_mean:0, conv1_bn/moving_variance:0, conv_dw_1_bn/moving_mean:0, ...

Określanie podpisów podczas eksportu

Narzędzia takie jak TensorFlow Serving i saved_model_cli mogą współdziałać z SavedModels. Aby pomóc tym narzędziom określić, których ConcreteFunctions użyć, musisz określić obsługujące podpisy. tf.keras.Model s automatycznie określają obsługujące podpisy, ale musisz jawnie zadeklarować serwujący podpis dla naszych niestandardowych modułów.

Domyślnie żadne podpisy nie są deklarowane w niestandardowym tf.Module .

assert len(imported.signatures) == 0

Aby zadeklarować udostępniany podpis, określ ConcreteFunction, używając kwarg signatures . Podczas określania pojedynczego podpisu jego klucz podpisu będzie miał wartość 'serving_default' , która jest zapisywana jako stała tf.saved_model.DEFAULT_SERVING_SIGNATURE_DEF_KEY .

module_with_signature_path = os.path.join(tmpdir, 'module_with_signature')
call = module.__call__.get_concrete_function(tf.TensorSpec(None, tf.float32))
tf.saved_model.save(module, module_with_signature_path, signatures=call)
Tracing with Tensor("x:0", dtype=float32)
Tracing with Tensor("x:0", dtype=float32)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmps13igs50/module_with_signature/assets

imported_with_signatures = tf.saved_model.load(module_with_signature_path)
list(imported_with_signatures.signatures.keys())
['serving_default']

Aby wyeksportować wiele podpisów, przekaż słownik kluczy podpisów do ConcreteFunctions. Każdy klucz podpisu odpowiada jednej ConcreteFunction.

module_multiple_signatures_path = os.path.join(tmpdir, 'module_with_multiple_signatures')
signatures = {"serving_default": call,
       "array_input": module.__call__.get_concrete_function(tf.TensorSpec([None], tf.float32))}

tf.saved_model.save(module, module_multiple_signatures_path, signatures=signatures)
Tracing with Tensor("x:0", shape=(None,), dtype=float32)
Tracing with Tensor("x:0", shape=(None,), dtype=float32)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmps13igs50/module_with_multiple_signatures/assets

imported_with_multiple_signatures = tf.saved_model.load(module_multiple_signatures_path)
list(imported_with_multiple_signatures.signatures.keys())
['serving_default', 'array_input']

Domyślnie nazwy tensorów wyjściowych są dość ogólne, np. output_0 . Aby kontrolować nazwy wyjść, zmodyfikuj tf.function aby tf.function słownik, który odwzorowuje nazwy wyników na wyjścia. Nazwy wejść pochodzą z nazw arg funkcji Pythona.

class CustomModuleWithOutputName(tf.Module):
 def __init__(self):
  super(CustomModuleWithOutputName, self).__init__()
  self.v = tf.Variable(1.)

 @tf.function(input_signature=[tf.TensorSpec([], tf.float32)])
 def __call__(self, x):
  return {'custom_output_name': x * self.v}

module_output = CustomModuleWithOutputName()
call_output = module_output.__call__.get_concrete_function(tf.TensorSpec(None, tf.float32))
module_output_path = os.path.join(tmpdir, 'module_with_output_name')
tf.saved_model.save(module_output, module_output_path,
          signatures={'serving_default': call_output})
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmps13igs50/module_with_output_name/assets

imported_with_output_name = tf.saved_model.load(module_output_path)
imported_with_output_name.signatures['serving_default'].structured_outputs
{'custom_output_name': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name='custom_output_name')}

Załaduj SavedModel w C ++

Wersja C ++ modułu ładującego SavedModel zapewnia interfejs API do ładowania SavedModel ze ścieżki, jednocześnie zezwalając na SessionOptions i RunOptions. Musisz określić tagi powiązane z ładowanym wykresem. Załadowana wersja SavedModel jest nazywana SavedModelBundle i zawiera MetaGraphDef oraz sesję, w której jest ładowana.

const string export_dir = ...
SavedModelBundle bundle;
...
LoadSavedModel(session_options, run_options, export_dir, {kSavedModelTagTrain},
        &bundle);

Szczegóły interfejsu wiersza poleceń SavedModel

Możesz użyć interfejsu wiersza poleceń SavedModel (CLI), aby sprawdzić i wykonać SavedModel. Na przykład, możesz użyć interfejsu wiersza polecenia, aby sprawdzić wartości SignatureDef modelu. Interfejs CLI umożliwia szybkie potwierdzenie, że typ i kształt wejściowego tensora są zgodne z modelem. Co więcej, jeśli chcesz przetestować swój model, możesz użyć interfejsu wiersza polecenia do sprawdzenia poprawności, przekazując przykładowe dane wejściowe w różnych formatach (na przykład wyrażenia Pythona), a następnie pobierając dane wyjściowe.

Zainstaluj SavedModel CLI

Ogólnie rzecz biorąc, TensorFlow można zainstalować na dwa sposoby:

 • Instalując gotowy plik binarny TensorFlow.
 • Budując TensorFlow z kodu źródłowego.

Jeśli zainstalowałeś TensorFlow za pomocą wstępnie zbudowanego pliku binarnego TensorFlow, to SavedModel CLI jest już zainstalowany w twoim systemie pod ścieżką bin/saved_model_cli .

Jeśli zbudowałeś TensorFlow z kodu źródłowego, musisz uruchomić następującą dodatkową komendę, aby zbudować saved_model_cli :

$ bazel build tensorflow/python/tools:saved_model_cli

Przegląd poleceń

Interfejs wiersza polecenia SavedModel obsługuje następujące dwa polecenia w SavedModel:

 • show , który pokazuje obliczenia dostępne z SavedModel.
 • run , który uruchamia obliczenia z SavedModel.

show polecenie

SavedModel zawiera jeden lub więcej wariantów modelu (technicznie v1.MetaGraphDef s), identyfikowanych przez ich zestawy tagów. Aby obsłużyć model, możesz się zastanawiać, jakie typy SignatureDef są w każdym wariancie modelu i jakie są ich wejścia i wyjścia. Polecenie show umożliwia zbadanie zawartości SavedModel w porządku hierarchicznym. Oto składnia:

usage: saved_model_cli show [-h] --dir DIR [--all]
[--tag_set TAG_SET] [--signature_def SIGNATURE_DEF_KEY]

Na przykład poniższe polecenie pokazuje wszystkie dostępne zestawy tagów w SavedModel:

$ saved_model_cli show --dir /tmp/saved_model_dir
The given SavedModel contains the following tag-sets:
serve
serve, gpu

Poniższe polecenie wyświetla wszystkie dostępne klucze SignatureDef dla zestawu znaczników:

$ saved_model_cli show --dir /tmp/saved_model_dir --tag_set serve
The given SavedModel `MetaGraphDef` contains `SignatureDefs` with the
following keys:
SignatureDef key: "classify_x2_to_y3"
SignatureDef key: "classify_x_to_y"
SignatureDef key: "regress_x2_to_y3"
SignatureDef key: "regress_x_to_y"
SignatureDef key: "regress_x_to_y2"
SignatureDef key: "serving_default"

Jeśli w zestawie tagów jest wiele tagów, musisz określić wszystkie tagi, każdy oddzielony przecinkiem. Na przykład:

$ saved_model_cli show --dir /tmp/saved_model_dir --tag_set serve,gpu

Aby wyświetlić wszystkie wejścia i wyjścia TensorInfo dla określonego SignatureDef , przekaż klucz SignatureDef do opcji signature_def . Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz poznać wartość klucza tensora, typ i kształt tensorów wejściowych do późniejszego wykonania wykresu obliczeniowego. Na przykład:

$ saved_model_cli show --dir \
/tmp/saved_model_dir --tag_set serve --signature_def serving_default
The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
 inputs['x'] tensor_info:
   dtype: DT_FLOAT
   shape: (-1, 1)
   name: x:0
The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
 outputs['y'] tensor_info:
   dtype: DT_FLOAT
   shape: (-1, 1)
   name: y:0
Method name is: tensorflow/serving/predict

Aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje w SavedModel, użyj opcji --all . Na przykład:

$ saved_model_cli show --dir /tmp/saved_model_dir --all
MetaGraphDef with tag-set: 'serve' contains the following SignatureDefs:

signature_def['classify_x2_to_y3']:
 The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
  inputs['inputs'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 1)
    name: x2:0
 The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
  outputs['scores'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 1)
    name: y3:0
 Method name is: tensorflow/serving/classify

...

signature_def['serving_default']:
 The given SavedModel SignatureDef contains the following input(s):
  inputs['x'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 1)
    name: x:0
 The given SavedModel SignatureDef contains the following output(s):
  outputs['y'] tensor_info:
    dtype: DT_FLOAT
    shape: (-1, 1)
    name: y:0
 Method name is: tensorflow/serving/predict

run polecenie

Wywołaj polecenie run aby uruchomić obliczenia wykresu, przekazując dane wejściowe, a następnie wyświetlając (i opcjonalnie zapisując) dane wyjściowe. Oto składnia:

usage: saved_model_cli run [-h] --dir DIR --tag_set TAG_SET --signature_def
              SIGNATURE_DEF_KEY [--inputs INPUTS]
              [--input_exprs INPUT_EXPRS]
              [--input_examples INPUT_EXAMPLES] [--outdir OUTDIR]
              [--overwrite] [--tf_debug]

Polecenie run zapewnia następujące trzy sposoby przekazywania danych wejściowych do modelu:

 • Opcja --inputs umożliwia przekazywanie numpy ndarray w plikach.
 • Opcja --input_exprs umożliwia przekazywanie wyrażeń Pythona.
 • --input_examples opcja umożliwia przekazanie tf.train.Example .

--inputs

Aby przekazać dane wejściowe w plikach, należy określić opcję --inputs , która przyjmuje następujący format ogólny:

--inputs <INPUTS>

gdzie INPUTS ma jeden z następujących formatów:

 • <input_key>=<filename>
 • <input_key>=<filename>[<variable_name>]

Możesz przekazać wiele WEJŚĆ . Jeśli przepuszczasz wiele wejść, użyj średnika, aby oddzielić każde z WEJŚĆ .

saved_model_cli używa numpy.load do załadowania nazwy pliku . Nazwa pliku może mieć dowolny z następujących formatów:

 • .npy
 • .npz
 • format marynaty

Plik .npy zawsze zawiera numpy ndarray. Dlatego podczas ładowania z pliku .npy zawartość zostanie bezpośrednio przypisana do określonego tensora wejściowego. Jeśli określisz nazwa_zmiennej z tym .npy pliku, variable_name będą ignorowane i ostrzeżenie zostanie wydana.

Podczas ładowania z .npz pliku (zip), można ewentualnie określić nazwa_zmiennej zidentyfikować zmienną w pliku zip, aby załadować klucza tensora wejściowego. Jeśli nie określisz zmiennej nazwa_zmiennej, SavedModel CLI sprawdzi, czy tylko jeden plik jest zawarty w pliku zip i załaduje go dla określonego wejściowego klucza tensora.

Podczas ładowania z pliku marynowane, jeśli nie variable_name podano w nawiasach kwadratowych, cokolwiek to jest wewnątrz pliku ogórka zostaną przekazane do określonego klucza tensora wejściowego. W przeciwnym razie interfejs CLI SavedModel zakłada, że ​​słownik jest przechowywany w pliku pikle i zostanie użyta wartość odpowiadająca zmiennej nazwa_zmiennej.

--input_exprs

Aby przekazywać dane wejściowe przez wyrażenia Pythona, określ opcję --input_exprs . Może to być przydatne, gdy nie masz plików danych leżących w pobliżu, ale nadal chcesz sprawdzić poprawność modelu za pomocą kilku prostych danych wejściowych, które pasują do typu i kształtu SignatureDef modelu. Na przykład:

`<input_key>=[[1],[2],[3]]`

Oprócz wyrażeń w Pythonie możesz także przekazywać funkcje numpy. Na przykład:

`<input_key>=np.ones((32,32,3))`

(Zauważ, że moduł numpy jest już dostępny jako np .)

--input_examples

Aby przekazać tf.train.Example jako dane wejściowe, określ opcję --input_examples . Dla każdego klucza wejściowego pobiera listę słowników, gdzie każdy słownik jest instancją tf.train.Example . Klucze słownika to funkcje, a wartości to listy wartości dla każdej funkcji. Na przykład:

`<input_key>=[{"age":[22,24],"education":["BS","MS"]}]`

Zapisz wyjście

Domyślnie interfejs wiersza polecenia SavedModel zapisuje dane wyjściowe na standardowe wyjście. Jeśli katalog zostanie przekazany do opcji --outdir , dane wyjściowe zostaną zapisane jako pliki .npy nazwane na podstawie kluczy tensora wyjściowego w podanym katalogu.

Użyj --overwrite aby nadpisać istniejące pliki wyjściowe.