tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropInput :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Conv2DBackpropInput .

streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >
explicit_paddings_ = {}
gtl::ArraySlice< int >
use_cudnn_on_gpu_ = true
bool

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Określ format danych wejściowych i wyjściowych.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tensor 1-D o długości 4.
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli padding to "EXPLICIT" , lista jawnych kwot dopełnienia.
UseCudnnOnGpu (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie true.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::data_format_ = "NHWC"

dylatacje_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

explicite_paddings_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::explicit_paddings_ = {}

use_cudnn_on_gpu_

bool tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::use_cudnn_on_gpu_ = true

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Określ format danych wejściowych i wyjściowych.

W domyślnym formacie „NHWC” dane są przechowywane w kolejności: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Alternatywnie, format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [batch, in_channels, in_height, in_width].

Domyślnie „NHWC”

Dylatacje

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Tensor 1-D o długości 4.

Współczynnik dylatacji dla każdego wymiaru input . Jeśli ustawiono na k> 1, pomiędzy każdym elementem filtrującym w tym wymiarze będzie k-1 pominiętych komórek. Kolejność wymiarów jest określana na podstawie wartości data_format , patrz powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje. Dylatacje w wymiarze partii i głębokości muszą wynosić 1.

Domyślnie [1, 1, 1, 1]

ExplicitPaddings

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::ExplicitPaddings(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Jeśli padding to "EXPLICIT" , lista jawnych kwot dopełnienia.

W przypadku i-tego wymiaru ilość wypełnienia wstawionego przed i po wymiarze wynosi odpowiednio: explicit_paddings[2 * i] i explicit_paddings[2 * i + 1] . Jeśli padding nie jest "EXPLICIT" , "EXPLICIT" explicit_paddings muszą być puste.

Domyślnie []

UseCudnnOnGpu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropInput::Attrs::UseCudnnOnGpu(
  bool x
)

Domyślnie true.