Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Minitaur SAC

Copyright 2018 Autorzy TF-Agents.

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Wprowadzenie

Ten przykład pokazuje, jak wytrenować agenta Soft Actor Critic w środowisku Minitaur przy użyciu biblioteki TF-Agents.

Jeśli zapoznałeś się już z DQN Colab, powinno to być bardzo znajome. Istotne zmiany obejmują:

 • Zmiana agenta z DQN na SAC.
 • Szkolenie na Minitaur, które jest znacznie bardziej złożonym środowiskiem niż CartPole. Środowisko Minitaur ma na celu wyszkolenie czworonoga do poruszania się do przodu.
 • Nie stosujemy przypadkowych zasad do wstępnego gromadzenia danych.

Jeśli nie zainstalowałeś następujących zależności, uruchom:

sudo apt-get install -y xvfb ffmpeg
pip install -q 'gym==0.10.11'
pip install -q 'imageio==2.4.0'
pip install -q matplotlib
pip install -q PILLOW
pip install -q --pre tf-agents[reverb]
pip install -q 'pybullet==2.4.2'ffmpeg is already the newest version (7:3.4.8-0ubuntu0.2).
xvfb is already the newest version (2:1.19.6-1ubuntu4.4).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 dconf-gsettings-backend dconf-service dkms freeglut3 freeglut3-dev
 glib-networking glib-networking-common glib-networking-services
 gsettings-desktop-schemas libcairo-gobject2 libcolord2 libdconf1
 libegl1-mesa libepoxy0 libglu1-mesa libglu1-mesa-dev libgtk-3-0
 libgtk-3-common libice-dev libjansson4 libjson-glib-1.0-0
 libjson-glib-1.0-common libproxy1v5 librest-0.7-0 libsm-dev
 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libxi-dev libxmu-dev libxmu-headers
 libxnvctrl0 libxt-dev linux-gcp-headers-5.0.0-1026
 linux-headers-5.0.0-1026-gcp linux-image-5.0.0-1026-gcp
 linux-modules-5.0.0-1026-gcp pkg-config policykit-1-gnome python3-xkit
 screen-resolution-extra xserver-xorg-core-hwe-18.04
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 90 not upgraded.
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.

Ustawiać

Najpierw zaimportujemy różne narzędzia, których potrzebujemy i upewnimy się, że włączyliśmy zachowanie TF-V2, ponieważ łatwiej jest iterować w trybie Eager w całej kolumnie.

 from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import base64
import imageio
import IPython
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import PIL.Image

import tensorflow as tf
tf.compat.v1.enable_v2_behavior()

from tf_agents.agents.ddpg import critic_network
from tf_agents.agents.sac import sac_agent
from tf_agents.drivers import dynamic_step_driver
from tf_agents.environments import suite_pybullet
from tf_agents.environments import tf_py_environment
from tf_agents.eval import metric_utils
from tf_agents.metrics import tf_metrics
from tf_agents.networks import actor_distribution_network
from tf_agents.networks import normal_projection_network
from tf_agents.policies import greedy_policy
from tf_agents.policies import random_tf_policy
from tf_agents.replay_buffers import tf_uniform_replay_buffer
from tf_agents.trajectories import trajectory
from tf_agents.utils import common

 

Hiperparametry

 env_name = "MinitaurBulletEnv-v0" # @param {type:"string"}

# use "num_iterations = 1e6" for better results,
# 1e5 is just so this doesn't take too long. 
num_iterations = 100000 # @param {type:"integer"}

initial_collect_steps = 10000 # @param {type:"integer"} 
collect_steps_per_iteration = 1 # @param {type:"integer"}
replay_buffer_capacity = 1000000 # @param {type:"integer"}

batch_size = 256 # @param {type:"integer"}

critic_learning_rate = 3e-4 # @param {type:"number"}
actor_learning_rate = 3e-4 # @param {type:"number"}
alpha_learning_rate = 3e-4 # @param {type:"number"}
target_update_tau = 0.005 # @param {type:"number"}
target_update_period = 1 # @param {type:"number"}
gamma = 0.99 # @param {type:"number"}
reward_scale_factor = 1.0 # @param {type:"number"}
gradient_clipping = None # @param

actor_fc_layer_params = (256, 256)
critic_joint_fc_layer_params = (256, 256)

log_interval = 5000 # @param {type:"integer"}

num_eval_episodes = 30 # @param {type:"integer"}
eval_interval = 10000 # @param {type:"integer"}
 

Środowisko

Środowiska w RL reprezentują zadanie lub problem, który próbujemy rozwiązać. Standardowe środowiska można łatwo tworzyć w TF-Agentach przy użyciu suites . Mamy różne suites do wczytywania środowisk ze źródeł takich jak OpenAI Gym, Atari, DM Control itp., Które mają przypisaną nazwę środowiska w postaci łańcucha.

Teraz załadujmy środowisko Minituar z pakietu Pybullet.

 env = suite_pybullet.load(env_name)
env.reset()
PIL.Image.fromarray(env.render())
 
current_dir=/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/pybullet_envs/bullet
urdf_root=/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/pybullet_data
options= 

/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/gym/logger.py:30: UserWarning: WARN: gym.spaces.Box autodetected dtype as <class 'numpy.float32'>. Please provide explicit dtype.
 warnings.warn(colorize('%s: %s'%('WARN', msg % args), 'yellow'))

png

W tym środowisku celem agenta jest wytrenowanie zasad, które będą kontrolować robota Minitaur i sprawić, by działał do przodu tak szybko, jak to możliwe. Odcinki trwają 1000 kroków, a zwrot będzie sumą nagród w całym odcinku.

Przyjrzyjmy się informacjom, które dostarcza środowisko, jako observation które polityka będzie wykorzystywała do generowania actions .

 print('Observation Spec:')
print(env.time_step_spec().observation)
print('Action Spec:')
print(env.action_spec())
 
Observation Spec:
BoundedArraySpec(shape=(28,), dtype=dtype('float32'), name='observation', minimum=[ -3.1515927  -3.1515927  -3.1515927  -3.1515927  -3.1515927
  -3.1515927  -3.1515927  -3.1515927 -167.72488  -167.72488
 -167.72488  -167.72488  -167.72488  -167.72488  -167.72488
 -167.72488   -5.71    -5.71    -5.71    -5.71
  -5.71    -5.71    -5.71    -5.71    -1.01
  -1.01    -1.01    -1.01   ], maximum=[ 3.1515927  3.1515927  3.1515927  3.1515927  3.1515927  3.1515927
  3.1515927  3.1515927 167.72488  167.72488  167.72488  167.72488
 167.72488  167.72488  167.72488  167.72488   5.71    5.71
  5.71    5.71    5.71    5.71    5.71    5.71
  1.01    1.01    1.01    1.01   ])
Action Spec:
BoundedArraySpec(shape=(8,), dtype=dtype('float32'), name='action', minimum=-1.0, maximum=1.0)

Jak widać, obserwacja jest dość złożona. Otrzymujemy 28 wartości reprezentujących kąty, prędkości i momenty dla wszystkich silników. W zamian środowisko oczekuje 8 wartości dla działań pomiędzy [-1, 1] . To są pożądane kąty silnika.

Zwykle tworzymy dwa środowiska: jedno do szkolenia i jedno do oceny. Większość środowisk jest napisana w czystym Pythonie, ale można je łatwo przekonwertować na TensorFlow przy użyciu opakowania TFPyEnvironment . Interfejs API oryginalnego środowiska używa tablic numpy, a TFPyEnvironment konwertuje je do / z Tensors , aby ułatwić interakcję z zasadami i agentami TensorFlow.

 train_py_env = suite_pybullet.load(env_name)
eval_py_env = suite_pybullet.load(env_name)

train_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(train_py_env)
eval_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(eval_py_env)
 
urdf_root=/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/pybullet_data
options= 
urdf_root=/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/pybullet_data
options= 

Agent

Aby utworzyć agenta SAC, musimy najpierw utworzyć sieci, które będzie szkolił. SAC jest aktorem-krytykiem, więc będziemy potrzebować dwóch sieci.

Krytyk poda nam oszacowania wartości dla Q(s,a) . Oznacza to, że jako dane wejściowe otrzyma obserwację i czynność oraz da nam oszacowanie, jak dobre było to działanie dla danego stanu.

 observation_spec = train_env.observation_spec()
action_spec = train_env.action_spec()
critic_net = critic_network.CriticNetwork(
  (observation_spec, action_spec),
  observation_fc_layer_params=None,
  action_fc_layer_params=None,
  joint_fc_layer_params=critic_joint_fc_layer_params)
 

Użyjemy tego krytyka do wyszkolenia sieci actor , która pozwoli nam generować działania na podstawie obserwacji.

ActorNetwork przewiduje parametry dla rozkładu normalnego. Ten rozkład będzie następnie próbkowany, uwarunkowany bieżącą obserwacją, ilekroć będziemy musieli wygenerować działania.

 def normal_projection_net(action_spec,init_means_output_factor=0.1):
 return normal_projection_network.NormalProjectionNetwork(
   action_spec,
   mean_transform=None,
   state_dependent_std=True,
   init_means_output_factor=init_means_output_factor,
   std_transform=sac_agent.std_clip_transform,
   scale_distribution=True)


actor_net = actor_distribution_network.ActorDistributionNetwork(
  observation_spec,
  action_spec,
  fc_layer_params=actor_fc_layer_params,
  continuous_projection_net=normal_projection_net)
 

Mając te sieci pod ręką, możemy teraz utworzyć instancję agenta.

 global_step = tf.compat.v1.train.get_or_create_global_step()
tf_agent = sac_agent.SacAgent(
  train_env.time_step_spec(),
  action_spec,
  actor_network=actor_net,
  critic_network=critic_net,
  actor_optimizer=tf.compat.v1.train.AdamOptimizer(
    learning_rate=actor_learning_rate),
  critic_optimizer=tf.compat.v1.train.AdamOptimizer(
    learning_rate=critic_learning_rate),
  alpha_optimizer=tf.compat.v1.train.AdamOptimizer(
    learning_rate=alpha_learning_rate),
  target_update_tau=target_update_tau,
  target_update_period=target_update_period,
  td_errors_loss_fn=tf.compat.v1.losses.mean_squared_error,
  gamma=gamma,
  reward_scale_factor=reward_scale_factor,
  gradient_clipping=gradient_clipping,
  train_step_counter=global_step)
tf_agent.initialize()
 

Zasady

W TF-Agents strategie reprezentują standardowe pojęcie polityk w RL: dany time_step generuje akcję lub rozkład na akcje. Główną metodą jest policy_step = policy.step(time_step) gdzie policy_step jest nazwaną krotką PolicyStep(action, state, info) . policy_step.action to action która ma zostać zastosowana w środowisku, state reprezentuje stan dla polityk stanowych (RNN), a info mogą zawierać informacje pomocnicze, takie jak prawdopodobieństwo zarejestrowania działań.

Agenci zawierają dwie zasady: zasadę główną (agent.policy) i strategię behawioralną używaną do gromadzenia danych (agent.collect_policy). W przypadku oceny / wdrożenia wykonujemy średnią akcję, opakowując główną politykę za pomocą GreedyPolicy ().

 eval_policy = greedy_policy.GreedyPolicy(tf_agent.policy)
collect_policy = tf_agent.collect_policy
 

Metryki i ocena

Najpopularniejszym miernikiem używanym do oceny zasad jest średni zwrot. Zwrot to suma nagród uzyskanych podczas prowadzenia polityki w środowisku dla odcinka i zwykle uśredniamy to z kilku odcinków. Możemy obliczyć średnią metrykę zwrotu w następujący sposób.

 def compute_avg_return(environment, policy, num_episodes=5):

 total_return = 0.0
 for _ in range(num_episodes):

  time_step = environment.reset()
  episode_return = 0.0

  while not time_step.is_last():
   action_step = policy.action(time_step)
   time_step = environment.step(action_step.action)
   episode_return += time_step.reward
  total_return += episode_return

 avg_return = total_return / num_episodes
 return avg_return.numpy()[0]


compute_avg_return(eval_env, eval_policy, num_eval_episodes)

# Please also see the metrics module for standard implementations of different
# metrics.
 
-0.022013525

Replay Buffer

Aby śledzić dane zbierane ze środowiska, będziemy używać TFUniformReplayBuffer. Ten bufor odtwarzania jest tf_agent.collect_data_spec przy użyciu specyfikacji opisujących tensory, które mają być przechowywane, które można uzyskać od agenta za pomocą tf_agent.collect_data_spec .

 replay_buffer = tf_uniform_replay_buffer.TFUniformReplayBuffer(
  data_spec=tf_agent.collect_data_spec,
  batch_size=train_env.batch_size,
  max_length=replay_buffer_capacity)
 

Dla większości agentów, collect_data_spec jest Trajectory nazwie krotka zawierająca obserwację, akcję, nagrodę itp.

Gromadzenie danych

Teraz stworzymy sterownik, który będzie zbierał doświadczenie i zapełnił bufor powtórek. Kierowcy nam prosty sposób na Collecter n etapów lub odcinków na środowisko, stosując politykę konkretnego.

 initial_collect_driver = dynamic_step_driver.DynamicStepDriver(
    train_env,
    collect_policy,
    observers=[replay_buffer.add_batch],
    num_steps=initial_collect_steps)
initial_collect_driver.run()
 
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tf_agents/drivers/dynamic_step_driver.py:203: calling while_loop_v2 (from tensorflow.python.ops.control_flow_ops) with back_prop=False is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
back_prop=False is deprecated. Consider using tf.stop_gradient instead.
Instead of:
results = tf.while_loop(c, b, vars, back_prop=False)
Use:
results = tf.nest.map_structure(tf.stop_gradient, tf.while_loop(c, b, vars))

(TimeStep(step_type=<tf.Tensor: shape=(1,), dtype=int32, numpy=array([1], dtype=int32)>, reward=<tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([0.00101085], dtype=float32)>, discount=<tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([1.], dtype=float32)>, observation=<tf.Tensor: shape=(1, 28), dtype=float32, numpy=
 array([[ 1.308478 ,  2.166422 ,  1.5081352 ,  2.0260656 ,
      2.1123457 ,  1.114552 ,  1.5866141 ,  1.524472 ,
      6.9441314 ,  6.6945276 , -7.403659 , -20.185253 ,
     -4.8489103 , -1.2003611 , -19.449749 , -16.223652 ,
      4.2634044 ,  0.371617 , -0.92654324, -3.8810008 ,
     -5.7    ,  3.10348  , -2.9569836 ,  3.916052 ,
      0.0551226 ,  0.10631521, -0.09753982,  0.9880003 ]],
    dtype=float32)>),
 ())

Aby pobrać próbkę danych z bufora powtórek, tf.data potok tf.data który możemy tf.data do agenta w celu późniejszego szkolenia. Możemy określić sample_batch_size aby skonfigurować liczbę elementów próbkowanych z bufora powtórek. Możemy również zoptymalizować potok danych za pomocą równoległych wywołań i wstępnego pobierania.

Aby zaoszczędzić miejsce, zapisujemy bieżącą obserwację tylko w każdym wierszu bufora powtórek. Ale ponieważ agent SAC potrzebuje zarówno bieżącej, jak i następnej obserwacji do obliczenia straty, zawsze próbujemy pobrać próbkę z dwóch sąsiednich wierszy dla każdego elementu w partii, ustawiając num_steps=2 .

 # Dataset generates trajectories with shape [Bx2x...]
dataset = replay_buffer.as_dataset(
  num_parallel_calls=3, sample_batch_size=batch_size, num_steps=2).prefetch(3)

iterator = iter(dataset)
 
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/autograph/operators/control_flow.py:1004: ReplayBuffer.get_next (from tf_agents.replay_buffers.replay_buffer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `as_dataset(..., single_deterministic_pass=False) instead.

Szkolenie agenta

Pętla szkoleniowa obejmuje zarówno zbieranie danych ze środowiska, jak i optymalizację sieci agenta. Po drodze będziemy od czasu do czasu oceniać politykę agenta, aby zobaczyć, jak sobie radzimy.

 collect_driver = dynamic_step_driver.DynamicStepDriver(
  train_env,
  collect_policy,
  observers=[replay_buffer.add_batch],
  num_steps=collect_steps_per_iteration)
 
 
try:
 %%time
except:
 pass

# (Optional) Optimize by wrapping some of the code in a graph using TF function.
tf_agent.train = common.function(tf_agent.train)
collect_driver.run = common.function(collect_driver.run)

# Reset the train step
tf_agent.train_step_counter.assign(0)

# Evaluate the agent's policy once before training.
avg_return = compute_avg_return(eval_env, eval_policy, num_eval_episodes)
returns = [avg_return]

for _ in range(num_iterations):

 # Collect a few steps using collect_policy and save to the replay buffer.
 collect_driver.run()

 # Sample a batch of data from the buffer and update the agent's network.
 experience, unused_info = next(iterator)
 train_loss = tf_agent.train(experience)

 step = tf_agent.train_step_counter.numpy()

 if step % log_interval == 0:
  print('step = {0}: loss = {1}'.format(step, train_loss.loss))

 if step % eval_interval == 0:
  avg_return = compute_avg_return(eval_env, eval_policy, num_eval_episodes)
  print('step = {0}: Average Return = {1}'.format(step, avg_return))
  returns.append(avg_return)
 
WARNING:absl:Need to use a loss function that computes losses per sample, ex: replace losses.mean_squared_error with tf.math.squared_difference. Invalid value passed for `per_example_loss`. Expected a tensor tensor with at least rank 1, received: Tensor("critic_loss/add_1:0", shape=(), dtype=float32)
WARNING:absl:Need to use a loss function that computes losses per sample, ex: replace losses.mean_squared_error with tf.math.squared_difference. Invalid value passed for `per_example_loss`. Expected a tensor tensor with at least rank 1, received: Tensor("critic_loss/add_1:0", shape=(), dtype=float32)

step = 5000: loss = -63.16588592529297
step = 10000: loss = -61.471351623535156
step = 10000: Average Return = 0.07441557198762894
step = 15000: loss = -31.185678482055664
step = 20000: loss = -18.064279556274414
step = 20000: Average Return = -0.12959735095500946
step = 25000: loss = -15.05502986907959
step = 30000: loss = -12.023421287536621
step = 30000: Average Return = -1.4209648370742798
step = 35000: loss = -5.994253635406494
step = 40000: loss = -3.944823741912842
step = 40000: Average Return = -0.6664859652519226
step = 45000: loss = 0.3637888431549072
step = 50000: loss = -3.2982077598571777
step = 50000: Average Return = 0.0521695651113987
step = 55000: loss = -2.7744715213775635
step = 60000: loss = 1.7074693441390991
step = 60000: Average Return = -0.3222312033176422
step = 65000: loss = -1.8334136009216309
step = 70000: loss = -1.4784929752349854
step = 70000: Average Return = 0.6373701095581055
step = 75000: loss = 0.48983949422836304
step = 80000: loss = 1.5974589586257935
step = 80000: Average Return = 0.1859637051820755
step = 85000: loss = -5.309885501861572
step = 90000: loss = 0.42465153336524963
step = 90000: Average Return = 0.8508636951446533
step = 95000: loss = -6.7512335777282715
step = 100000: loss = 1.8088481426239014
step = 100000: Average Return = 0.24124357104301453

Wyobrażanie sobie

Działki

Możemy wykreślić średni zwrot w porównaniu z globalnymi krokami, aby zobaczyć wydajność naszego agenta. W Minitaur , funkcja nagrody opiera się na tym, jak daleko minitaur przechodzi w 1000 krokach i ogranicza wydatek energetyczny.

 

steps = range(0, num_iterations + 1, eval_interval)
plt.plot(steps, returns)
plt.ylabel('Average Return')
plt.xlabel('Step')
plt.ylim()
 
(-1.5345562636852264, 0.9644551217556)

png

Filmy

Warto wizualizować wydajność agenta poprzez renderowanie środowiska na każdym kroku. Zanim to zrobimy, najpierw utwórzmy funkcję osadzania filmów w tej kolumnie.

 def embed_mp4(filename):
 """Embeds an mp4 file in the notebook."""
 video = open(filename,'rb').read()
 b64 = base64.b64encode(video)
 tag = '''
 <video width="640" height="480" controls>
  <source src="data:video/mp4;base64,{0}" type="video/mp4">
 Your browser does not support the video tag.
 </video>'''.format(b64.decode())

 return IPython.display.HTML(tag)
 

Poniższy kod wizualizuje politykę agenta dla kilku odcinków:

 num_episodes = 3
video_filename = 'sac_minitaur.mp4'
with imageio.get_writer(video_filename, fps=60) as video:
 for _ in range(num_episodes):
  time_step = eval_env.reset()
  video.append_data(eval_py_env.render())
  while not time_step.is_last():
   action_step = tf_agent.policy.action(time_step)
   time_step = eval_env.step(action_step.action)
   video.append_data(eval_py_env.render())

embed_mp4(video_filename)