هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DataType

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
فهرست نهایی عمومی DataType

نوع عناصر در یک Tensor را به صورت enum نشان می دهد.

روش های ارثی

مقادیر Enum

عمومی استاتیک نهایی DataType BOOL

بولی.

عمومی استاتیک نهایی DataType DOUBLE

ممیز شناور با دقت دوگانه 64 بیتی.

عمومی استاتیک نهایی DataType FLOAT

ممیز شناور دقیق 32 بیتی.

عمومی استاتیک نهایی DataType INT32

عدد صحیح امضا شده 32 بیتی.

عمومی استاتیک نهایی DataType INT64

عدد صحیح امضا شده 64 بیتی.

عمومی استاتیک نهایی DataType STRING

دنباله ای از بایت ها

TensorFlow از نوع STRING برای یک دنباله دلخواه از بایت ها استفاده می کند.

عمومی استاتیک نهایی DataType UINT8

عدد صحیح بدون علامت 8 بیتی.