هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

EagerSession.Options

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
کلاس عمومی استاتیک EagerSession.Options

روشهای عمومی

EagerSession. گزینه ها
async (مقدار بولی)
نحوه اجرای عملیات اعزامی را کنترل می کند.
جلسه مشتاق
ساخت ()
با گزینه های انتخاب شده یک جلسه مشتاق ایجاد می کند.
EagerSession. گزینه ها
مقدار پیکربندی (بایت [])
جلسه را بر اساس داده های موجود در بافر ارائه شده پیکربندی می کند که به صورت سریال سازی شده TensorFlow پیکربندی اولیه است.
EagerSession. گزینه ها
devicePlacementPolicy ( EagerSession.DevicePlacementPolicy مقدار)
نحوه عملکرد را کنترل می کند وقتی که می خواهیم عملیاتی را روی دستگاه معینی اجرا کنیم اما برخی از سنسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند.
EagerSession. گزینه ها
resourceCleanupStrategy (ارزش EagerSession.ResourceCleanupStrategy )
نحوه تمیز کردن منابع TensorFlow را در صورت عدم نیاز دیگر کنترل می کند.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

EagerSession عمومی. گزینه های async (مقدار بولی)

نحوه اجرای واقعی عملیات اعزام را کنترل می کند.

وقتی روی true تنظیم شود ، هر عملیات بصورت همزمان انجام می شود (در این حالت برخی از عملیات ممکن است خروجی های "غیر آماده" را برگردانند). وقتی روی false تنظیم شود ، همه عملیات به طور همزمان اجرا می شوند.

اجرای همزمان به طور پیش فرض استفاده می شود.

مولفه های
مقدار درست برای اعدام ناهمگام ، نادرست برای همزمان.

ساخت عمومی EagerSession ()

با گزینه های انتخاب شده یک جلسه مشتاق ایجاد می کند.

EagerSession عمومی. پیکربندی گزینه ها (مقدار بایت [])

جلسه را بر اساس داده های موجود در بافر ارائه شده پیکربندی می کند که به صورت سریال سازی شده TensorFlow پیکربندی اولیه است.

هشدار: پشتیبانی از این ویژگی تحت تغییراتی است زیرا ممکن است در آینده پروتوزهای TensorFlow در نقاط انتهایی عمومی پشتیبانی نشوند.

همچنین به این قسمت مراجعه کنید: config.proto

مولفه های
مقدار یک پروتو پیکربندی سریال

عمومی EagerSession.Options devicePlacementPolicy ( EagerSession.DevicePlacementPolicy مقدار)

نحوه عملکرد را کنترل می کند وقتی که می خواهیم عملیاتی را روی دستگاه معینی اجرا کنیم اما برخی از سنسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند.

SILENT به طور پیش فرض استفاده می شود.

مولفه های
مقدار سیاست اعمال شود
همچنین مراجعه کنید

عمومی EagerSession.Options resourceCleanupStrategy ( EagerSession.ResourceCleanupStrategy ارزش)

نحوه تمیز کردن منابع TensorFlow را در صورت عدم نیاز دیگر کنترل می کند.

IN_BACKGROUND به طور پیش فرض استفاده می شود.

مولفه های
مقدار استراتژی برای استفاده
همچنین مراجعه کنید