EagerSession

کلاس نهایی عمومی EagerSession

محیطی برای اجرای مشتاقانه عملیات TensorFlow.

اجرای مشتاق یک محیط برنامه نویسی ضروری است که بدون ایجاد نمودار، عملیات را بلافاصله ارزیابی می کند. عملیات به جای ساختن یک نمودار محاسباتی برای اجرا بعداً، مانند Graph s و Session s، مقادیر مشخصی را برمی گرداند.

این امر توسعه آن را با مدل های TensorFlow و اشکال زدایی آسان می کند، زیرا بیشتر شبیه یک کتابخانه برنامه نویسی استاندارد عمل می کند.

نمونه‌های یک EagerSession از نظر موضوعی امن هستند.

کلاس های تو در تو

enum EagerSession.DevicePlacementPolicy وقتی می‌خواهیم عملیاتی را روی یک دستگاه خاص اجرا کنیم، اما برخی از تانسورهای ورودی روی آن دستگاه نیستند، چگونه عمل کنیم.
کلاس EagerSession.Options
enum EagerSession.ResourceCleanupStrategy نحوه پاکسازی منابع TensorFlow را در زمانی که دیگر مورد نیاز نیستند، کنترل می کند.

روش های عمومی

خالی هماهنگ شده
استاتیک EagerSession
ايجاد كردن ()
EagerSession پیکربندی شده با گزینه های پیش فرض را برمی گرداند.
استاتیک EagerSession
getDefault ()
جلسه مشتاق پیش‌فرض را برمی‌گرداند

پس از مقداردهی اولیه، جلسه مشتاق پیش‌فرض برای تمام عمر برنامه فعال باقی می‌ماند، برخلاف جلسات به‌دست‌آمده از create() یا EagerSession.Options.build() که باید پس از استفاده بسته شوند.

استاتیک EagerSession
initDefault (گزینه های EagerSession.Options )
جلسه مشتاق پیش‌فرض را راه‌اندازی می‌کند، که در طول عمر برنامه فعال باقی می‌ماند.
OperationBuilder
opBuilder (نوع رشته، نام رشته)
یک سازنده را برای ایجاد یک Operation جدید برمی‌گرداند.
استاتیک EagerSession.Options
گزینه ها ()
یک شی را برمی‌گرداند که یک EagerSession با گزینه‌های سفارشی پیکربندی و می‌سازد.

روش های ارثی

روش های عمومی

بسته شدن خالی همگام سازی عمومی ()

ایجاد EagerSession استاتیک عمومی ()

EagerSession پیکربندی شده با گزینه های پیش فرض را برمی گرداند.

اخطار: مواردی از EagerSession که توسط این متد برگردانده می‌شوند باید به‌صراحت با فراخوانی close() زمانی که دیگر مورد نیاز نیستند آزاد شوند. این را می توان با استفاده از تکنیک «تلاش با منابع» به دست آورد.

مثال استفاده:

try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly...
 }
 

عمومی استاتیک EagerSession getDefault ()

جلسه مشتاق پیش‌فرض را برمی‌گرداند

پس از مقداردهی اولیه، جلسه مشتاق پیش‌فرض برای تمام عمر برنامه فعال باقی می‌ماند، برخلاف جلسات به‌دست‌آمده از create() یا EagerSession.Options.build() که باید پس از استفاده بسته شوند.

مجموعه پیش‌فرض EagerSession.Options برای مقداردهی اولیه جلسه در اولین تماس استفاده می‌شود. برای نادیده گرفتن این رفتار، می‌توان initDefault(Options) با مجموعه‌ای از گزینه‌ها قبل از اولین فراخوانی فراخوانی کرد.

مثال استفاده:

// Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

برمی گرداند
  • جلسه مشتاق پیش فرض
همچنین ببینید

عمومی Static EagerSession initDefault (گزینه های EagerSession.Options )

جلسه مشتاق پیش‌فرض را راه‌اندازی می‌کند، که در طول عمر برنامه فعال باقی می‌ماند.

این متد به طور ضمنی در اولین فراخوانی getDefault() فراخوانی می‌شود، اما می‌تواند به طور صریح برای لغو گزینه‌های پیش‌فرض نیز فراخوانی شود.

توجه داشته باشید که فراخوانی این روش بیش از یک بار باعث ایجاد یک IllegalArgumentException می شود زیرا جلسه پیش فرض پس از ایجاد نمی تواند تغییر یابد. بنابراین، مهم است که قبل از اینکه getDefault() برای اولین بار از هر رشته ای فراخوانی شود، به طور صریح مقداردهی اولیه شود.

مثال استفاده:

// Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));  // throws
 

مولفه های
گزینه ها گزینه هایی برای استفاده برای ساختن جلسه پیش فرض
برمی گرداند
  • جلسه مشتاق پیش فرض
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر جلسه پیش فرض از قبل مقداردهی شده باشد
همچنین ببینید

عمومی OperationBuilder opBuilder (نوع رشته، نام رشته)

یک سازنده را برای ایجاد یک Operation جدید برمی‌گرداند.

مولفه های
نوع از عملیات (یعنی محاسباتی را که باید انجام شود مشخص می کند)
نام برای اشاره به عملیات ایجاد شده در این محدوده محیطی.
برمی گرداند

گزینه‌های عمومی Static EagerSession.Options ()

یک شی را برمی‌گرداند که یک EagerSession با گزینه‌های سفارشی پیکربندی و می‌سازد.

اخطار: مواردی از EagerSession که توسط این متد برگردانده می‌شوند باید به‌صراحت با فراخوانی close() زمانی که دیگر مورد نیاز نیستند آزاد شوند. این را می توان با استفاده از تکنیک «تلاش با منابع» به دست آورد.

مثال استفاده:

try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly and asynchronously...
 }