هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Session

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
جلسه کلاس نهایی عمومی

درایور برای اجرای Graph .

یک نمونه Session محیطی را که در آن Operation s در یک Graph برای محاسبه Tensors اجرا می شود Tensors . به عنوان مثال:

// Let's say graph is an instance of the Graph class
 // for the computation y = 3 * x

 try (Session s = new Session(graph)) {
  try (Tensor x = Tensor.create(2.0f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 6.0f
  
  try (Tensor x = Tensor.create(1.1f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 3.3f
  }
 }
 }

هشدار: یک Session دارای منابعی است که باید با فراخوانی close() صریحاً آزاد شوند.

موارد یک جلسه بدون موضوع ایمن است.

کلاسهای تو در تو

کلاس جلسه اجرا شود تنتورهای خروجی و فراداده های بدست آمده هنگام اجرای جلسه.
کلاس جلسه دونده Operation s را اجرا کنید و Tensors ارزیابی Tensors .

سازندگان عمومی

جلسه ( نمودار g)
یک جلسه جدید با Graph مرتبط ایجاد کنید.
جلسه (پیکربندی نمودار g ، بایت [])
یک جلسه جدید با Graph و گزینه های پیکربندی مرتبط Graph .

روشهای عمومی

خالی
بستن ()
منابع مرتبط با جلسه را آزاد کنید.
جلسه دونده
دونده ()
برای اجرای عملیات نمودار و ارزیابی تنورها ، یک Runner ایجاد کنید.

روشهای ارثی

سازندگان عمومی

جلسه عمومی ( نمودار g)

یک جلسه جدید با Graph مرتبط ایجاد کنید.

عمومی جلسه ( نمودار گرم، بایت [] پیکربندی)

یک جلسه جدید با Graph و گزینه های پیکربندی مرتبط Graph .

مولفه های
g Graph ایجاد شده در آن کار خواهد کرد.
پیکربندی پارامترهای پیکربندی جلسه به عنوان یک بافر سریال پروتکل ConfigProto مشخص شده است.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر پیکربندی سریال سازی معتبری از بافر پروتکل ConfigProto نباشد.

روشهای عمومی

خلا v عمومی نزدیک ()

منابع مرتبط با جلسه را آزاد کنید.

مسدود می شود تا زمانی که اجرای فعال ( run() تماس ها) وجود نداشته باشد. جلسه پس از بازگشت نزدیک قابل استفاده نیست.

جلسه عمومی. دونده دونده ()

برای اجرای عملیات نمودار و ارزیابی تنورها ، یک Runner ایجاد کنید.