Session

جلسه کلاس پایانی عمومی

درایور برای اجرای Graph .

نمونه Session محیطی را در بر می گیرد که در آن Operation در یک Graph برای محاسبه Tensors اجرا می شود. به عنوان مثال:

// Let's say graph is an instance of the Graph class
 // for the computation y = 3 * x

 try (Session s = new Session(graph)) {
  try (Tensor x = Tensor.create(2.0f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 6.0f
  }
  try (Tensor x = Tensor.create(1.1f);
    Tensor y = s.runner().feed("x", x).fetch("y").run().get(0)) {
    System.out.println(y.floatValue()); // Will print 3.3f
  }
 }
 

اخطار: یک Session دارای منابعی است که باید به صراحت با فراخوانی close() آزاد شوند.

نمونه‌های یک Session از نظر موضوعی امن هستند.

کلاس های تو در تو

کلاس Session.Run تانسورهای خروجی و ابرداده به دست آمده در هنگام اجرای یک جلسه.
کلاس Session.Runner Operation s را اجرا کنید و Tensors ارزیابی کنید.

سازندگان عمومی

جلسه ( نمودار g)
یک جلسه جدید با Graph مرتبط بسازید.
جلسه ( گراف ، پیکربندی بایت[])
یک جلسه جدید با Graph و گزینه های پیکربندی مرتبط بسازید.

روش های عمومی

خالی
بستن ()
منابع مرتبط با Session را منتشر کنید.
Session.Runner
دونده ()
یک Runner برای اجرای عملیات گراف و ارزیابی تنسورها ایجاد کنید.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

جلسه عمومی ( نمودار g)

یک جلسه جدید با Graph مرتبط بسازید.

مولفه های
g

جلسه عمومی ( گراف ، پیکربندی بایت[])

یک جلسه جدید با Graph و گزینه های پیکربندی مرتبط بسازید.

مولفه های
g Graph که جلسه ایجاد شده روی آن عمل خواهد کرد.
پیکربندی پارامترهای پیکربندی برای جلسه به عنوان بافر پروتکل ConfigProto سریالی مشخص شده است.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر پیکربندی سریال‌سازی معتبری از بافر پروتکل ConfigProto نباشد.

روش های عمومی

بسته شدن فضای خالی عمومی ()

منابع مرتبط با Session را منتشر کنید.

تا زمانی که هیچ اجرا فعالی وجود نداشته باشد ( فراخوانی های Session.Runner.run() ) مسدود می شود. یک Session پس از بازگشت بسته قابل استفاده نیست.

عمومی Session.Runner runner ()

یک Runner برای اجرای عملیات گراف و ارزیابی تنسورها ایجاد کنید.