هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Operation

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
رابط عمومی عملیات
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

محاسبات را روی تانسورها انجام می دهد.

یک عملیات طول می کشد صفر یا چند Tensor بازدید کنندگان (تولید شده توسط عملیات دیگر) به عنوان ورودی، و تولید صفر یا چند Tensor ها به عنوان خروجی.

روش های عمومی

انتزاعی
inputListLength (نام رشته)
اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.
رشته انتزاعی
نام ()
نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.
انتزاعی
numOutputs ()
تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.
انتزاعی <T> خروجی <T>
خروجی (IDX هوشمند)
یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
انتزاعی خروجی [] <؟>
outputList (IDX INT، طول نوع int)
دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
انتزاعی
outputListLength (نام رشته)
اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
رشته انتزاعی
تایپ ()
نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.

روش های عمومی

عمومی انتزاعی inputListLength INT (نام رشته)

اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین ورودی با نام است که هر کدام شامل یک تانسور یا لیستی از تانسورها می باشد. این روش اندازه لیست تانسورها را برای یک ورودی با نام خاص عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) ورودی های این عملیات.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این ورودی نامگذاری شده است.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر این عملیات ورودی با نام ارائه شده نداشته باشد.

عمومی نام رشته انتزاعی ()

نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.

عمومی numOutputs INT انتزاعی ()

تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.

انتزاعی عمومی خروجی <T> خروجی (از نوع int IDX)

یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

اخطار: در بررسی که نوع تانسور مسابقات T. توصیه می شود به این روش با پارامتر نوع صریح پاسخ و نه اجازه آن را استنباط می شود، به عنوان مثال operation.<Integer>output(0)

مولفه های
idx شاخص خروجی در بین خروجی های تولید شده توسط این عملیات.

انتزاعی عمومی خروجی [] <؟> outputList (INT IDX، طول نوع int)

دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

مولفه های
idx شاخص تانسور اول لیست
طول تعداد تانسورها در لیست
برمی گرداند
  • مجموعه ای از Output

عمومی انتزاعی outputListLength INT (نام رشته)

اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین خروجی با نام است که هر کدام یک تانسور یا فهرستی از تانسورها را تولید می کند. این روش اندازه لیست تانسورها را برای خروجی نامگذاری شده خاصی از عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) توسط این عملیات تولید شده است.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این خروجی نامگذاری شده است.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر این عملیات خروجی با نام ارائه شده نداشته باشد.

عمومی نوع رشته انتزاعی ()

نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.