هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Output

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
عمومی خروجی کلاس نهایی

یک دسته نمادین به یک تانسور تولید شده توسط یک Operation .

Output<T> یک دسته نمادین به یک است Tensor<T> . ارزش تانسور را با اجرای محاسبه Operation در یک Session .

با اجرای Operand رابط، نمونه از این کلاس نیز به عنوان عملوند به عمل Op موارد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
نوع داده
نوع داده ()
DataType تانسور مورد اشاره توسط این خروجی را برمی گرداند.
بولی
برابر (شی O)
بین المللی
بین المللی
صفحه اول ()
ایندکس را به خروجی های عملیات برمی گرداند.
عمل
عملیات ()
عملیاتی را برمی‌گرداند که تانسور اشاره‌شده توسط این خروجی را تولید می‌کند.
شکل
شکل ()
شکل (احتمالاً تا حدی شناخته شده) تانسور مورد اشاره توسط این خروجی را برمی‌گرداند.
تانسور <T>
تانسور ()
تانسور را در این خروجی برمی گرداند.
رشته

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی نوع داده نوع داده ()

DataType تانسور مورد اشاره توسط این خروجی را برمی گرداند.

برابر بولی عمومی (شی O)

هشکد هیات عمومی ()

شاخص اعضای هیات عمومی ()

ایندکس را به خروجی های عملیات برمی گرداند.

عمومی عملیات عملیات ()

عملیاتی را برمی‌گرداند که تانسور اشاره‌شده توسط این خروجی را تولید می‌کند.

عمومی شکل شکل ()

شکل (احتمالاً تا حدی شناخته شده) تانسور مورد اشاره توسط این خروجی را برمی‌گرداند.

عمومی تانسور <T> تانسور ()

تانسور را در این خروجی برمی گرداند.

این عملیات فقط در خروجی های عملیاتی که مشتاقانه اجرا می شود پشتیبانی می شود. برای محیط های نمودار، تانسورها خروجی باید از ذهن با اجرای یک جلسه، با استفاده از fetch(Output) .

برمی گرداند
  • تانسور
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر این خروجی از یک نمودار حاصل شود
همچنین ببینید

عمومی رشته متد toString ()