Output

خروجی کلاس نهایی عمومی

یک دسته نمادین به یک تانسور تولید شده توسط یک Operation .

یک Output<T> یک دسته نمادین برای یک Tensor<T> . مقدار تانسور با اجرای Operation در یک Session محاسبه می شود.

با پیاده سازی رابط Operand ، نمونه های این کلاس به عنوان عملوند برای نمونه های Op نیز عمل می کنند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
نوع داده
نوع داده ()
DataType تانسور اشاره شده توسط این خروجی را برمی گرداند.
بولی
برابر است (شیء o)
بین المللی
بین المللی
فهرست مطالب ()
ایندکس را به خروجی های عملیات برمی گرداند.
عمل
عملیات ()
عملیاتی را که تانسور اشاره شده توسط این خروجی را تولید می کند، برمی گرداند.
شکل
شکل ()
شکل (احتمالاً تا حدی شناخته شده) تانسور مورد اشاره توسط این خروجی را برمی‌گرداند.
تانسور <T>
تانسور ()
تانسور را در این خروجی برمی گرداند.
رشته

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی DataType dataType ()

DataType تانسور اشاره شده توسط این خروجی را برمی گرداند.

بولین عمومی برابر است (شیء o)

مولفه های
o

هش کد عمومی ()

نمایه عمومی int ()

ایندکس را به خروجی های عملیات برمی گرداند.

عملیات عمومی ( )

عملیاتی را که تانسور اشاره شده توسط این خروجی را تولید می کند، برمی گرداند.

شکل عمومی ()

شکل (احتمالاً تا حدی شناخته شده) تانسور مورد اشاره توسط این خروجی را برمی‌گرداند.

تانسور عمومی <T> تانسور ()

تانسور را در این خروجی برمی گرداند.

این عملیات فقط در خروجی های عملیاتی که مشتاقانه اجرا می شود پشتیبانی می شود. برای محیط های گراف، تانسورهای خروجی باید با اجرای یک جلسه، با استفاده از Session.Runner.fetch(Output) واکشی شوند.

برمی گرداند
  • تانسور
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر این خروجی از یک نمودار حاصل شود
همچنین ببینید

رشته عمومی toString ()