GraphOperation

کلاس نهایی عمومی GraphOperation

پیاده سازی برای Operation اضافه شده به عنوان یک گره به یک Graph .

نمونه های GraphOperation فقط تا زمانی معتبر هستند که Graph که بخشی از آن هستند معتبر باشد. بنابراین، اگر Graph.close() فراخوانی شده باشد، متدهای موجود در نمونه GraphOperation ممکن است با یک IllegalStateException شکست بخورند.

نمونه های GraphOperation تغییرناپذیر و ایمن هستند.

روش های عمومی

بولی
برابر است (شیء o)
بین المللی
بین المللی
inputListLength (نام رشته)
اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.
رشته
نام ()
نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.
بین المللی
numOutputs ()
تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.
خروجی <T> <T>
خروجی (int idx)
یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
خروجی[] <?>
outputList (int idx، int length)
دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
بین المللی
outputListLength (نام رشته)
اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
رشته
رشته
نوع ()
نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.

روش های ارثی

روش های عمومی

بولین عمومی برابر است (شیء o)

مولفه های
o

هش کد عمومی ()

int public inputListLength (نام رشته)

اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین ورودی با نام است که هر کدام شامل یک تانسور یا لیستی از تانسورها می باشد. این روش اندازه لیست تانسورها را برای یک ورودی با نام خاص عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) ورودی های این عملیات.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این ورودی نامگذاری شده است.

نام رشته عمومی ()

نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.

numOutputs int عمومی ()

تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.

خروجی عمومی <T> خروجی (int idx)

یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

اخطار: بررسی نمی‌کند که نوع تانسور با T مطابقت داشته باشد. توصیه می‌شود این روش را با یک پارامتر نوع صریح فراخوانی کنید نه اینکه اجازه دهید آن را استنتاج کنید، مثلاً operation.&lt;Integer&gt;output(0)

مولفه های
idx شاخص خروجی در میان خروجی های تولید شده توسط این عملیات.

خروجی عمومی[] <?> outputList (int idx، int طول)

دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

مولفه های
idx شاخص تانسور اول لیست
طول تعداد تانسورها در لیست
برمی گرداند
  • آرایه Output

int outputListLength عمومی (نام رشته)

اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین خروجی با نام است که هر کدام یک تانسور یا فهرستی از تانسورها را تولید می کند. این روش اندازه لیست تانسورها را برای خروجی نامگذاری شده خاصی از عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) توسط این عملیات تولید شده است.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این خروجی نامگذاری شده است.

رشته عمومی toString ()

نوع رشته عمومی ()

نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.