هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

GraphOperation

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
عمومی GraphOperation کلاس نهایی

اجرای یک Operation به عنوان یک گره به اضافه Graph .

موارد GraphOperation تنها تا زمانی که معتبر هستند Graph آنها بخشی از معتبر است. بنابراین، اگر close() استناد شده، پس از آن روش در مثال GraphOperation ممکن است با شکست IllegalStateException .

نمونه های GraphOperation تغییرناپذیر و ایمن هستند.

روش های عمومی

بولی
برابر (شی O)
بین المللی
بین المللی
inputListLength (نام رشته)
اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.
رشته
نام ()
نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.
بین المللی
numOutputs ()
تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.
<T> خروجی <T>
خروجی (IDX هوشمند)
یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
خروجی [] <؟>
outputList (IDX INT، طول نوع int)
دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
بین المللی
outputListLength (نام رشته)
اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
رشته
رشته
تایپ ()
نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.

روش های ارثی

روش های عمومی

برابر بولی عمومی (شی O)

هشکد هیات عمومی ()

اعضای هیات inputListLength عمومی (نام رشته)

اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین ورودی با نام است که هر کدام شامل یک تانسور یا لیستی از تانسورها می باشد. این روش اندازه لیست تانسورها را برای یک ورودی با نام خاص عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) ورودی های این عملیات.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این ورودی نامگذاری شده است.

نام رشته عمومی ()

نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.

numOutputs هیات عمومی ()

تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.

عمومی خروجی <T> خروجی (از نوع int IDX)

یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

اخطار: در بررسی که نوع تانسور مسابقات T. توصیه می شود به این روش با پارامتر نوع صریح پاسخ و نه اجازه آن را استنباط می شود، به عنوان مثال operation.<Integer>output(0)

مولفه های
idx شاخص خروجی در بین خروجی های تولید شده توسط این عملیات.

عمومی خروجی [] <؟> outputList (INT IDX، طول نوع int)

دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

مولفه های
idx شاخص تانسور اول لیست
طول تعداد تانسورها در لیست
برمی گرداند
  • مجموعه ای از Output

اعضای هیات outputListLength عمومی (نام رشته)

اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین خروجی با نام است که هر کدام یک تانسور یا فهرستی از تانسورها را تولید می کند. این روش اندازه لیست تانسورها را برای خروجی نامگذاری شده خاصی از عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) توسط این عملیات تولید شده است.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این خروجی نامگذاری شده است.

عمومی رشته متد toString ()

نوع رشته عمومی ()

نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.